Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1097 (2015-2016)
Innlevert: 13.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Besvart: 24.05.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Stortinget har vedteke at det skal settast ned ein kommisjon som skal sjå på dei tre leveringspliktene i torskefiskeria.
Når vert kommisjonen nedsett og kan ministeren garantere for at kommisjonen vert samansett slik at bestillinga frå Stortinget vert ivareteke og det innan tidsfristen?

Begrunnelse

Stortinget gjekk imot regjeringa sitt framlegg i sjømatindustriutvalget om å regionalisere leveringsplikta, avvikle bearbeidingsplikta og la ein kommisjon komme med framlegg til korleis aktivitetsplikta kunne avviklast. Stortinget vedtok 5. april at alle dei tre pliktene; leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt, skulle inn i ein kommisjon med eit heilt anna og breiare mandat enn regjeringa sitt framlegg. Stortinget viste til at kommisjonen skal komme med sine tilrådingar og konsekvensutredningar i løpet av hausten 2016. Dette er ei omfattande sak og eg hadde venta at kommisjonen var nedsett for lenge sidan og i fullt arbeid. Denne manglande handlekrafta kan fort medføre at kommisjonen ikkje kan levere tidsnok, eventuelt at det går på bekostning av bestillingen der ikkje alle sider og konsekvensar vert belyst.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Stortinget har bedt regjeringen nedsette en kommisjon som skal gjennomgå leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten. Regjeringen er bedt om å komme tilbake til Stortinget høsten 2016.
Jeg har nå fått på plass medlemmer til ekspertgruppen som skal vurdere pliktsystemet. Det har vært viktig å sikre at medlemmene av ekspertgruppen besitter den nødvendige fagkompetansen for å kunne gjennomføre oppgaven sin. Det kreves blant annet god økonomisk og juridisk kompetanse, og det er også viktig at gruppen har kjennskap til pliktsystemets opprinnelse og hvordan det fungerer. Gruppen vil bestå av åtte personer, og disse er:

Erik Arnesen, Rådmann, Hasvik
Maiken Bjørkan, Forsker, Nordlandsforskning
Bjørn-Petter Finstad, Førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø
Bjørn Fredriksen, Næringssjef, Lenvik kommune
Benedikte Moltumyr HøgbergProfessor, Universitetet i Oslo
Lars Mathiesen, Professor, Norges Handelshøyskole
Camilla Brattland, Post doc, Universitetet i Tromsø
Patrick Sørdahl, Forsker, Nofima

Jeg mener disse personene utgjør en faglig sterk gruppe med den nødvendige kompetansen for å kunne levere en vurdering av pliktsystemet i tråd med Stortingets vedtak. Gruppens første møte legges det opp til at vil være 30. mai.
Jeg tar sikte på at ekspertgruppen skal levere sin vurdering av til Nærings- og fiskeridepartementet i høst slik at regjeringen i sin tur kan legge opp til å komme tilbake til Stortinget i forbindelse med nysalderingen av Statsbudsjettet for 2016.