Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1131 (2015-2016)
Innlevert: 23.05.2016
Sendt: 23.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): I Innst 344 L bes regjeringen om å utrede endringer som innebærer at friskolene "...beholder tilskuddet for elever som faktisk fullfører til tross for et fravær som overstiger 20 dager". I høringsdokumentet som nå er ute legger Udir til grunn at «faktisk fullført» skal tolkes som «fullført og bestått i alle fag».
Mener statsråden at denne tolkningen samsvarer med komiteens merknad, og kan det benyttes andre kriterier for "faktisk fullført" enn "bestått i alle fag"?

Begrunnelse

Friskoler får i dag ikke tilskudd for elever som har mer enn 20 dager udokumentert fravær selv om disse elevene fullfører skoleåret. Det oppleves som lite motiverende for skolene å miste tilskuddet for disse elevene fordi skolene ofte legger ned ekstra mye arbeid i å få disse elevene med på skoleløpet.
På denne bakgrunn ba komiteen i Innst. 344 L regjeringen om å utrede endringer for å rette opp i denne skjevheten. Det var enighet om at systemet bør støtte og gi insentiver for skolene til å følge opp og hjelpe utsatte elever til å fullføre skoleløpet.
Dersom "faktisk fullført" forstås som "bestått i alle fag" innfører man en helt ny dimensjon som ikke stemmer overens med verken bruk av ungdomsretten eller gjeldende tilskuddsordning for friskoler.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I Prop 84 L (2014-2015) Endringar i privatskolelova mv. gjorde departementet rede for den såkalte 20-dagersregelen i økonomiforskriften. Regelen innebærer at det ikke skal utbetales statstilskudd for elever med stort udokumentert fravær og har som formål å sikre at statstilskuddet går til faktisk opplæring av elever. I høringen av forslaget til ny friskolelov uttalte departementet at det kunne være behov for å endre 20-dagersregelen i forskriften for at den skal være enklere å forstå og forvalte, og departementet ba særlig om høringsinstansens syn på behovet for klargjøring av regelen og eventuelle forslag til alternativ regulering.
For å følge opp komiteens flertallsmerknad i Innst. 344 L sendte Utdanningsdirektoratet i februar i år på høring forslag til endringer i økonomiforskriften til friskoleloven. Direktoratet foreslår å tydeliggjøre bestemmelsen om 20-dagersregelen for å vise skolenes handlingsrom. I tillegg ba direktoratet om høringsinstansenes syn på hvilken betydning det bør ha for statstilskuddet at en elev med mer enn 20 dagers udokumentert fravær har fullført og bestått. Høringsfristen gikk ut 20. mai.
I samsvar med vanlig praksis vil direktoratet gå gjennom innspillene fra høringsrunden og oversende sin anbefaling til departementet. På grunnlag av høringsinstansenes uttalelser og direktoratets anbefalinger, vil jeg foreta en helhetlig vurdering med sikte på å fastsette eventuelle endringer i forskriften med virkning fra skolestart høsten 2016. Jeg ber om forståelse for at jeg vil avvente direktoratets gjennomgang før jeg konkluderer.