Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1161 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 26.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Forhandlingene mellom Kolumbus og NSB i Rogaland, om en utvidelse av samarbeidet til fordel for pendlerne, har brutt sammen. Saken ligger nå hos samferdselsministeren.
Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i prosessen, slik at billettsamordningen mellom tog og buss raskt kommer på plass?

Begrunnelse

De nye sonene til Kolumbus har blåst liv i debatten om billettpriser, og samtidig har forhandlingene mellom Kolumbus og NSB om en eventuell utvidelse av samarbeidet brutt sammen. Det er stor enighet om å legge til rette for at flere reiser med tog når de kan, og ikke bare når de må.
Dagens billettsystem i Rogaland har mange eksempler der det er veldig mye dyrere med tog enn med buss. Tall fra pendlerforeningen for Jærbanen viser at strekningen Egersund - Stavanger tur/retur kun koster 146 kroner med buss, og hele 344 kroner med tog. Dette rammer pendlere spesielt hardt, og især dem som pendler ut av storbyregionen.
Det er på høy tid at samarbeidet mellom NSB og Kolumbus bedres, hvor avgangstider blir samkjørte og at en billett kan brukes både på tog, buss og båt. Spesielt forventes det lokalt at en blir enige om en utvidelse av samarbeidet til å omfatte enkeltbilletter - som vil kunne styrke kollektivandelen ytterligere.
Til tross for den åpne dialogen mellom Rogaland fylkeskommune, Kolumbus og Samferdselsdepartementet, i tillegg til et møte 4. mai, er det enda ikke klart hva fremdriften i saken blir. I mens må pendlerne og de reisende i Rogaland vente på den nødvendige avklaringen fra samferdselsministeren.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er i dag et samarbeid mellom NSB og Kolombus, som innebærer at Kolombus' 30-dagersbillett er gyldig på NSBs tog i Rogaland. I tillegg er Kolumbus' 30-dagers Ungdomsbillett gyldig på lokaltogene mellom Stavanger og Egersund. Disse 30-dagersbillettene selges både på NSBs stasjoner og i NSBs mobilapp. Kolumbus' 365-dagersbillett kjøpes hos Kolumbus, men er gyldig for reise med lokal- og regiontog i sonene den er kjøpt for. Dette innebærer at pendlerne allerede i dag nyter godt av det nye takstsystemet til Kolombus.
Forhandlingene om en utvidelse av billettsamarbeidet til også å gjelde enkeltbilletter har midlertidig stoppet opp. Årsaken til dette er at en utvidelse av billettsamarbeidet må ses i sammenheng med den forestående konkurranseutsettingen av lokaltogtrafikken på Jærbanen. Det vil i fremtiden være Jernbanedirektoratet som får ansvaret for denne type avtaler, og det var derfor ikke naturlig at NSB, som mulig fremtidig tilbyder, nå skulle forhandle den avtalen som skulle legges til grunn for konkurranseutsettingen.
For å gjøre tog og annen kollektivtransport mer attraktiv, er det viktig at de reisende enkelt kan bytte mellom ulike transportmidler, uten å måtte kjøpe flere billetter. Et godt takstsamarbeid mellom kollektivtransportselskapene legger derfor til rette for et enda bedre kollektivtilbud. Det er flere regionale myndigheter som ønsker å utvide takstsamarbeidet med NSB. Samferdselsdepartementet er opptatt av å starte samtaler med de regionale myndighetene som ønsker dette. Jernbanesektoren er midt i en stor omstillingsprosess, som gjør at Samferdselsdepartementet må finne en hensiktsmessig måte å behandle henvendelser om utvidet takstsamarbeid på, slik at behandlingen følger de samme hovedprinsippene overfor alle regionale myndigheter.
Inntil Jernbanedirektoratet blir operativt, vil Samferdselsdepartementet ivareta dialogen med Kolombus om en ny samarbeidsavtale. Forberedelsene til å gjenoppta arbeidet med en ny samarbeidsavtale er i gang og vi tar sikte på å ha et første møte med Kolombus om dette før sommerferien.