Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1162 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 26.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Jeg viser til spørsmål 1069 fra undertegnede om på hvilken måte statsråden har fulgt opp Stortingets enstemmige vedtak om at regjeringen skal komme med en sak om studiesentrenes rolle i det framtidige utdanningssystem. Jeg kan ikke se at jeg har fått svar på spørsmålet i svar av 20.05 2016. Jeg tillater meg derfor å stille spørsmålet på følgene måte:
Vil statsråden komme til Stortinget med en sak om Studiesentrenes rolle i det framtidige utdanningssystemet?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til mitt svar 18. mai 2016 på spørsmål fra representanten Tone Sønsterud om studiesentrenes rolle og funksjon. Der redegjorde jeg for hvilken rolle regjeringen foreslår at nye folkevalgte regioner skal ha i den regionale kompetansepolitikken, jfr. Meld St. 22 (2015 – 2016) Nye folkevalgte regioner – roller, struktur og oppgaver. Meldingen viser til at regjeringen vil gi nye folkevalgte regioner ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og utdannings- og opplæringsaktører om behov og tilrettelegging for etter- og videreutdanning. I dette arbeidet vil studiesentre, kunnskapsparker, regionale kurs- og kompetansesentra med flere være aktører som kan bidra inn mot å koble utdannings- og opplæringsaktører til etterspørsel etter slike tilbud i regionene. Dette er aktører som ikke er akkrediterte utdanningstilbydere selv, men som bidrar til å bringe tilbuds- og etterspørselssiden sammen.
Forslagene i Meld. St. 22 (2015-2016) vil bli nærmere fulgt opp i en proposisjon om regionreform våren 2017, herunder forslaget om å gi ansvaret til nye regioner for å legge til rette for et bedre samarbeid mellom arbeidsliv og utdannings- og opplæringsaktører.
I tråd med dette og basert på anmodningsvedtaket ved behandlingen av Innst. 12 S (2015 -2016), vil jeg våren 2017 på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en sak som omhandler studiesentrenes rolle i utdanningssystemet.