Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1166 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 27.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Bufdir har sendt ut informasjonsheftet "Omsorgssvikt eller funksjonsnedsettelse?" til barnevernet. Der beskrives en rekke ulike tilstander/diagnoser og det gis råd til barnevernet om hvordan møte familier og barn med disse utfordringene. ME-foreningen i Norge reagerer kraftig på noe av innholdet i heftet, som de mener å kunne dokumentere i beste fall er kontroversielt.
Hvordan kan statsråden sikre at denne informasjonen endres og at slik informasjon kvalitetssikres også av de berørte brukerorganisasjonene?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pilotprosjektet som ble opprettet for å prøve ut felles tverrfaglige diagnosesentre/poliklinikker, har fått særskilt bevilgning over 2 år på kap 732 post 70.
Helse Midt-Norge RHF opplyser at pilotprosjektet omfatter både pasienter med langvarige smerter av ukjent årsak og pasienter med utmattelsestilstander. Prosjektet er nasjonalt og involverer eksisterende fagmiljøer og aktuelle nasjonale kompetansetjenester, pasienter og brukere og kommuner i tråd med oppdraget.
St. Olavs hospital, UNN, HUS og OUS gjennomfører pilotprosjektet. Det er etablert fagnettverk og læringsnettverk. Alle enhetene bruker samme utviklede kartleggingsverktøy og protokoller. Dette skjer gjennom felles elektronisk pasientregistrering, diagnose- og klassifiseringssystem, behandlings- og virksomhetsregistrering, samt felles evaluering av pasienter ett år etter siste konsultasjon. Det er utarbeidet pasientforløp. Alle pasienter som henvises til de tverrfaglige smerteklinikkene eller poliklinikker for CFS/ME med disse tilstandene vil bli utredet og behandlet etter samme metode. Dette dokumenteres og evalueres enhetlig. Kostnadene i prosjektet har gått til å styrke fagmiljøene på de eksisterende klinikkene for gjennomføring av nasjonal behandlingsprotokoll etter kunnskapsbaserte metoder. Finansieringen har også omfattet opprettelsen av et læringsnettverk med aktuelle fagmiljøer som ledd i å styrke kunnskapsformidlingen på området. Dette skal bidra til å sikre gode, helhetlige pasientforløp og likhet i behandlingstilbudet på landsbasis.
Når det gjelder utmattelse spesifikt er det ved St. Olavs hospital og UNN etablert et pilotprosjekt for felles tverrfaglige diagnosesentre/poliklinikker for pasienter med langvarige utmattelsestilstander med uklar årsak. St. Olav og UNN har fått ressurser til å etablere samarbeidende og samlokaliserte poliklinikker for begge tilstandene (smerte og utmattelse). St. Olav og UNN piloterer også behandling der noen av pasientene fra hver tilstandskategori blir med i samme behandlingsgruppe. Dette prøves også ut ved Smerteavdelingen ved OUS.
Det er i tillegg gjennomført og finansiert tre video- og fem fysiske møter mellom CFS/ME-sentrene ved OUS, UNN, HUS og St. Olav for å utvikle lærings- og mestringskurs og e-læringskurs både for pasienter med diagnoses CFS/ME og for de med utmattelse som ikke får CFS/ME-diagnosen. Felles standard for lærings- og mestringskurs er ferdig. E-læringskurset, som skal legges åpent ut på nett, er under utarbeidelse og finansieres av prosjektet. Det er igangsatt aktiviteter for å styrke tilbudet for barn og unge.
Prosjektet evalueres av Regionalt senter for helsetjenesteutvikling ved St. Olavs hospital. Pasientene med disse diagnosene er "storforbrukere" av spesialisthelsetjenester. Hvis evalueringen viser at behandlingsopplegget som er etablert bør videreføres, vil dette føre til mer effektiv behandling og bedre tverrfaglig ivaretakelse av pasientene.
Når det gjelder hva pengene vil bli brukt til i tiden framover, er dette et spørsmål som blir avklart i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene.