Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1181 (2015-2016)
Innlevert: 27.05.2016
Sendt: 30.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil samferdselsministeren legge til rette for å åpent vurdere mulig bruk av .bv i Norge, eller en offentleg høring før politisk vedtak blir fattet i denne saken?

Begrunnelse

Norge eier domenenavnene .sv (Svalbard) og .bv (Bouvetøya) i tillegg til .no. Norid, som forvalter disse navnene, ønsker å overføre .bv til en nederlandsk organisasjon, og har søkt om dispensasjon om dette. Dispensasjonssøknaden er unntatt offentlighet. Datatilsynet, Forbrukerrådet, og Teknologirådet har bedt om at salget stoppes for å vurdere bruk av .bv i Norge.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: La meg igjen understreke at jeg ønsker å tilrettelegge for så mye internett og internettindustri som mulig i Norge. Nederland er en viktig del av den globale internett-infrastrukturen og har en viktig posisjon. En avtale mellom Norid og SIDN om bruk av .bv i Nederland vil etter Norids vurdering åpne for et samarbeid mellom disse to forvalterne av landkodetoppdomener som vil gagne Norid og derigjennom det norske internettsamfunnet. Et av hovedmålene for forvaltningen av domeneområdet er å sikre stabilitet og fortsatt vekst for det nasjonale landkodetoppdomenet .no.
Jeg viser til mitt svar av 1. april 2016 med redegjørelse for saken, og til at departementet for å få belyst dispensasjonsspørsmålet har hatt møte med representanter fra miljø som ikke ønsker at .bv skal leies ut til SIDN. Jeg viser også til mitt svar 10. oktober 2014 der det ble redegjort for Nasjonal kommunikasjonsmyndighets dialog med bransjen om .bv.
Forvaltningen av .bv er lagt til Norid ved at den internasjonale forvalter av toppdomener (IANA/ICANN) har tildelt Norid norske landkodetoppdomener. Norids handlingsrom ved forvaltningen av de norske landkodetoppdomener .no, .bv og .sj følger av domeneforskriften. Hvis Norid gis avslag på dispensasjonssøknaden fra domeneforskriften slik at avtale med SIDN ikke kan inngås, så er det fremdeles Norid som disponerer .bv innenfor rammene som forskriften setter. Jeg legger derfor ikke opp til en offentlig høring om bruken av .bv.