Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1196 (2015-2016)
Innlevert: 31.05.2016
Sendt: 31.05.2016
Besvart: 09.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Det er åpenbart større miljøgevinst ved innkjøp av norskproduserte hjelpemidler enn å kjøpe slike produkter fra fjerntliggende land.
Vil statsråden ta initiativ til at slike hensyn blir gjort gjeldende i NAVs innkjøpspraksis, særlig når prisforskjellene er små?

Begrunnelse

Topro i Gjøvik er en verdenskjent produsent av rullestoler. I fjor tapte bedriften en tre års kontrakt på levering av 60.000 – 70.000 rullatorer til det norske markedet. De tapte til en konkurrent som importerer fra Kina/Taiwan. Prismessig lå Gjøvik-bedriften marginalt bak, i følge bedriftsledelsen, som mener at om man tar hensyn til de miljømessige gevinstene så er de mer «mer enn konkurransedyktige». Dette oppleves som både uheldig industripolitikk og miljøpolitikk, og jeg undrer på om andre land ville praktisert dette slik. Dette handler også om en norsk bedrift i konkurranse med en produsent uten for EØS-området. Hadde Topro fått kontrakten ville det betydd mange arbeidsplasser.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og velferdsetaten er, som offentlig oppdragsgiver, forpliktet til å anskaffe hjelpemidler etter regelverket for offentlige anskaffelser. I henhold til dette regelverket skal Arbeids- og velferdsetaten under planleggingen også ta hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
Arbeids- og velferdsdirektøren har orientert meg om at Arbeids- og velferdsetaten er medlem av Svanens innkjøpernettverk og benytter Svanen som rådgiver for miljøkrav og egnede tildelingskriterier når det gjelder miljøaspektet i sine anskaffelser. Miljøbelastning i tilknytning til transport er ikke et element som etaten har lagt inn som kriterium i sine anskaffelser hittil, men nettoeffekten av slike hensyn vil i alle tilfeller avhenge av graden av import også til fremstilling i Norge. Direktoratet har imidlertid informert meg om at dette er noe de, i samråd med relevante kompetansemiljøer, vil vurdere nærmere.
Det er selvsagt også viktig å understreke at det er flere andre kriterier som er viktige når valget mellom ulike produkter og leverandører skal tas. Her er kvalitet åpenbart et svært viktig kriterium – dette blant annet for å sikre at hjelpemidler har lang levetid.
Etter min vurdering viser redegjørelsen ovenfor at hensynet representanten Hagebakken etterlyser allerede er godt ivaretatt i dagens innkjøpspraksis. Jeg legger til grunn at direktoratet i samråd med relevante kompetansemiljøer, gjøre en samlet vurdering av hvordan det skal tas hensyn til miljømessige konsekvenser ved innkjøp.
Representanten viser for øvrig til i sin begrunnelse til spørsmålet at den norske leverandøren Topro tapte et anbud på levering av rullatorer. Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst meg om at bedriften fortsatt er en leverandør etaten har avtaler med på rullatorer.