Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1223 (2015-2016)
Innlevert: 03.06.2016
Sendt: 06.06.2016
Besvart: 14.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Sykehuset Telemark HF har mottatt endeleg rapport frå Fylkeslegen i Telemark, som konstaterer fleire svært alvorlege lovbrot.
Vil statsråden instruere Helse Sør Øst om å gjennomføre nødvendige utskiftingar i statens styrerepresentantar i styret i Sykehuset Telemark HF, slik at Fylkeslegens rapport får ein naturleg konsekvens for dei som ikkje har gjort ein god nok jobb?

Begrunnelse

Sykehuset Telemark HF har mottatt endeleg rapport frå Fylkesmannen i Telemark, som konkluderer med lovbrot: Pasientbelegget er uforsvarleg høgt på to sengepostar, føretaket sikrar ikkje forsvarleg bemanning og pasientar som blir lagt på andre sengepostar enn dei skulle vore, får ikkje forsvarleg oppfølging. Fylkeslegen skildrar avvika som svært alvorlege, som kan få store konsekvensar for pasientane.
Tilsynet starta etter at Fylkesmannen i Telemark fekk skriftleg varsling frå føretakstillitsvalde for Yngre Legers Forening (YLF) i Telemark. Saka si alvorlegheitsgrad blei etter kvart tydeleg, og det blei understreka blant anna av fleire saker med alvorlege komplikasjonar i pasientbehandlinga ved Sykehuset Telemark HF i Skien i løpet av 2015. Det vart blant anna meldt 3 saker med dødsfall i Kirurgisk klinikk, dessutan vart det meldt om ein alvorleg hending i Medisinsk klinikk som nesten enda med dødsfall. I alle dei fire sakene blei det konstatert uforsvarlege pasientbehandling, og i alle fire sakene var det indikasjonar på at saken hadde samanheng med høgt pasientbelegg og stor arbeidsmengde for personalet.
Spørsmålsstillar meiner at denne rapporten må få konsekvensar for dei ansvarlege.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helsetilsynet har gjennomført tilsyn ved Sykehuset Telemark, hvor de har sett på pasientbelegget og om det har vært gitt et forsvarlig pasienttilbud ved kirurgisk klinikk og medisinsk klinikk i Skien. Sykehuset Telemark har opplyst at de tar tilsynssaken svært alvorlig, og at de vil bruke rapporten til læring og forbedring, i tillegg til de tiltakene som de allerede har satt i verk. Sykehuset har frist til 15. oktober med å lukke avvikene. Jeg legger til grunn at styret ved Sykehuset Telemark følger opp denne saken videre.
Helsetilsynet har som tilsynsmyndighet ansvar for å vurdere om tjenestene ved sykehuset blir drevet på en faglig forsvarlig måte, og i tråd med lovkravene. Nå som helseforetaket har mottatt den endelige rapporten, skal man inn i en prosess for å korrigere de pliktbruddene som er påvist gjennom tilsynet. Fylkesmannen oppgir at Sykehuset Telemark allerede er i gang med sitt forbedringsarbeid. Sykehuset har frist frem til 15. oktober 2016 med å lukke avvikene og gi en tilbakemelding til Fylkesmannen om dette.
Jeg vil avslutningsvis understreke at det er styret i det regionale helseforetaket som har ansvar for å vurdere styrene i helseforetakene sin utøvelse av oppdraget.