Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1250 (2015-2016)
Innlevert: 08.06.2016
Sendt: 08.06.2016
Besvart: 15.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): Vil statsråden vurdere å etablere en tilskuddsordning for å dekke merkostnader til flysikringstjenester for skole- og utdanningsvirksomhet?

Begrunnelse

Det fly-operative utdanningsmiljøet ved Sandefjord Lufthavn Torp er betydelig, og både Pilot Flyskole og European Helicopter Center (EHC) er Norges største innenfor sine respektive utdanningsfelt. Begge skolene er NOKUT-godkjente fagskoler, og samlet utdanningskapasitet utgjør om lag 150 studenter. Disse skolene utgjør en vesentlig andel av utdanningen av fly-operativt personell i Norge; en kompetanse det er et voksende behov for. Skolene utfører i så måte et svært viktig samfunnsoppdrag.
I utdanningen av piloter, er det behov for mengdetrening i start og landinger med fly og helikopter, og aktiviteten i og nær lufthavnen er i perioder stor. Avinor opplyser til Sandefjord lufthavn Torp at merkostnadene for småflyvirksomhet nå utgjør 6,1 millioner kroner, og at dette i all vesentlighet er knyttet til skolenes virksomhet.
Dersom flyskolene skal belastes fulle kostnader etter beregning av hvor mye ekstra denne virksomheten krever av ressurser, vil dette ligge langt over årskort-prisen ved de statlige flyplassene, og gi skolene svært krevende rammevilkår. Konkurrerende flyskoler i andre land, både i Skandinavia og i USA, opererer med helt andre rammevilkår. Risikoen for utflagging og tap av verdifulle kompetansemiljøer i Norge, vil derfor være overhengende.
NHO Luftfart har tidligere gitt innspill til Samferdselsdepartementet om å få på plass en ordning som sikrer at private flyskoler har rammevilkår for fortsatt drift også på ikke-statlige flyplasser, gjennom en tilskuddsordning for dekning av merkostnader til flysikringstjenester for skole- og utdanningsvirksomhet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Staten bidrar til pilotutdanning ved Universitetet i Tromsø over Kunnskapsdepartementets budsjett.
På Avinors lufthavner bidrar Samferdselsdepartementet ved Avinor økonomisk til utdannings- og skoleflyging gjennom ordningen med årskort. Mot en årlig avgift, avhengig av flyets vekt, gir denne ordningen skolefly med maksimal avgangsvekt inntil 2 000 kg fri adgang til å ta av og lande på lufthavnene.
Sandefjord lufthavn, Torp, er som kjent ikke en del av Avinor-systemet, men eies i hovedsak (86,6 pst) av lokale myndigheter (Vestfold fylkeskommune og kommunene Sandefjord og Stokke). Det er eierne av lufthavna som fastlegger lufthavnavgiftene, inklusive eventuelle rabattordninger.
Jeg er kjent med at Sandefjord lufthavn er i en krevende økonomisk situasjon. Fra statens siden er det tidligere åpnet for at de ikke-statlige lufthavnene kan legge tårntjenestene ut på anbud, slik at de ikke lenger er nødt til å kjøpe disse tjenestene fra Avinor. Dette vil kunne føre til reduserte kostnader for Torp. Som følge av situasjonen som har oppstått på Rygge, er det videre varslet at noe av trafikken på Rygge blir overført til Torp.
Sandefjord Lufthavn AS har for øvrig nektet å betale for innflygingstjenestene i Farris TMA, som de mottar fra Avinor, fordi de mener at de ikke er rettslig forpliktet til det. Selskapet har brakt saken inn for retten. Sandefjord Lufthavn AS vant i første instans, og Avinor Flysikring AS anket saken. Ankesaken ble behandlet i lagmannsretten i begynnelsen av juni, men dom er foreløpig ikke avsagt. Jeg vil også vise til at Avinor vil vurdere hvordan innflygingstjenestene til lufthavnene i Østlandsområdet skal organiseres etter situasjonen som har oppståtte på Rygge. Jeg viser i denne sammenheng til mitt svar fra 6. juni i år på spørsmål 1174 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad.