Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1253 (2015-2016)
Innlevert: 08.06.2016
Sendt: 09.06.2016
Besvart: 17.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva er bevilgningene til psykiatri i Sykehuset Innlandet i 2016 sammenlignet med 2013 (2013 tall), og hva er bevilgningen til private tilbydere innen psykisk helse lokalisert i Hedmark og Oppland i samme periode?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens svar på mitt spørsmål nr. 1172 hvor statsråden opplyser at han har stilt krav om at de regionale helseforetakene skal prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling på regionnivå. Denne veksten har ikke nådd Sykehuset Innlandet. Samtidig ser det ut til at flere private tilbud får økte bevilgninger.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Sør-Øst RHF om informasjon for å besvare spørsmålet. Helse Sør-Øst har innhentet en redegjørelse fra Sykehuset Innlandet HF.
I følge Helse Sør-Øst hadde divisjonen for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet i 2013 et basisrammetilskudd på 1 330 mill. kroner. I årene 2014 til 2016 har basisrammetilskuddet blitt redusert med 87 mill. kroner målt i 2013-tall. Divisjonen har utover dette mottatt kompensasjon for bl.a. økte kostnader til pensjon og fritt behandlingsvalg med til sammen 96 mill. kroner. Divisjonens basisrammetilskudd er i 2016 1 339 mill. kroner målt i 2013-tall.
Helse Sør-Øst opplyser at de har avtale med ti private institusjoner innen psykisk helsevern, hvorav én (Friskstiftelsen) er lokalisert innenfor det geografiske ansvarsområdet til Sykehuset Innlandet. Dette avtaleforholdet ble inngått gjennom en regional anskaffelse i 2015 som omfattet psykisk helsevern samlet. Det var før dette tidspunktet ingen private leverandører innen psykisk helsevern lokalisert i Hedmark/Oppland. Helse Sør-Øst opplyser videre at alle avtalene innen psykisk helsevern er en del av ordningen fritt sykehusvalg og rekrutterer pasienter fra hele regionen. Helse Sør-Øst har, på vegne av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, inngått avtaler med private institusjoner om leveranser av tjenester innen psykisk helsevern. Bruken av disse tjenestene varierer i stor grad mellom de ulike sykehusområdene. Inntektsmodellen i Helse Sør-Øst avregner helseforetakene for deres relative andel bruk av private tjenester.
Helse Sør-Øst kan for øvrig av konkurransemessige forhold ikke oppgi kontraktssummen for avtalen med Friskstiftelsen. Det kan imidlertid opplyses at det samlede budsjettet for alle avtalene innen psykisk helsevern var på om lag 409 mill. kroner i 2013, mens det i 2016 er på 528 mill. kroner (484 mill. kroner i 2013-tall).