Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1266 (2015-2016)
Innlevert: 09.06.2016
Sendt: 10.06.2016
Besvart: 20.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Jeg viser til avtalen om revidert Oslopakke 3 inngått 5. juni d.å. og ber om statsrådens vurdering av avtalen på følgende punkter:
Innebærer avtalen utbygging av E18 Vestkorridoren fra Lysaker i Bærum til Drengsrud i Asker, kan lokalpolitikerne i Oslo stanse byggingen av strekningen Strand-Drengsrud hvis det senere ikke oppnås lokal enighet om hvordan utbyggingen av denne strekningen skal gjennomføres, og er det behov for ny reforhandling av avtalen for å gjennomføre utbyggingen av Strand-Drengsrud?

Begrunnelse

Jeg viser til avtalen om revidert Oslopakke 3 som ble inngått 5. juni. Flere medlemmer av forhandlingsutvalget har etter signeringen skapt tvil om forståelsen av avtalen. Jeg ber derfor om statsrådens forståelse av enkelte elementer knyttet til E18-utbyggingen av avtalen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er fornøyd med at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har blitt enige om en revisjon av Oslopakke 3. Avtalen legger blant annet grunnlaget for et kraftig løft i kollektivtilbudet i regionen, og viser dermed de første resultatene av at dagens regjering vil bidra med halvparten av investeringsmidlene til nye store investeringer i kollektivinfrastruktur. Det gir et langt større handlingsrom for offensive grep enn tidligere. Samtidig er det liten tvil om at E18 Vestkorridoren har vært et svært utfordrende element i arbeidet.
I avtalen av 5. juni 2016 framgår det at Oslo og Akershus er enige om at E18 på strekningen Lysaker – Strand skal gjennomføres som første etappe av strekningen Lysaker – Drengsrud. Siden Lysaker-Strand omtales som "første etappe", legger jeg derfor til grunn enighet om at E18 skal bygges helt fram til Drengsrud i Asker. Det har også hele tiden vært min intensjon. Jeg registrerer at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i den reviderte avtalen om Oslopakke 3 ikke har vært uenige om en videre utbygging til Drengsrud skal skje, men har konstatert at man ikke har konkludert hvordan denne konkret skal gjennomføres. Det er ikke unaturlig når det ikke er ferdigstilt reguleringsplaner for hele strekningen. I den reviderte Oslopakke 3-avtalen fra 2012 var det heller ikke konkret utformet hvordan prosjektene skulle gjennomføres, men det ble lagt til grunn at "E18 Vestkorridoren skal uansett finansieringsløsning bygges så snart kommunale planprosesser tillater det." Jeg konstaterer at man i den nylig inngåtte avtalen nettopp bekrefter hva som blir første etappe, samtidig som man fastholder omtale av hele strekningen. Jeg viser til at det innledningsvis i avtalen står at "Med mindre annet er bestemt eller endret i denne avtale, gjelder fortsatt bestemmelsene i Lokalt forslag fra 2006 og Revidert avtale fra 2012."
Jeg vil understreke at E18 Lysaker – Drengsrud er en riksveg. Dette innebærer naturlig nok at staten vil ha et eierskap til prosjektet. Jeg er opptatt av at vegen skal bygges ut med god funksjonalitet, men samtidig er det viktig at Statens vegvesen ser nærmere på kostnadsbildet for dette prosjektet slik som jeg også ønsker at de gjør i alle øvrige prosjekter. Det er viktig at vi reduserer kostnadsveksten og helst reduserer kostnadsnivået for infrastrukturprosjekter, samtidig som ønsket funksjonalitet opprettholdes. Jeg håper at lokale politikere bidrar til å finne slike løsninger når de behandler reguleringsplaner for prosjektet.
Jeg registrerer at det i avtalen er avsatt 2 mrd. kr til prosjektet E18 Vestkorridoren i Oslopakke 3. Gjennomføring av E18 Vestkorridoren forutsetter i tillegg en egen bompengefinansieringsløsning - altså utenom Oslopakke 3 - for prosjektet i tillegg til statlige midler og grunneierbidrag. Prosjektet ligger fysisk Akershus, og det er Bærum kommune og Asker kommune som vil være planmyndighet for prosjektet. Jeg kan ikke se at det i Oslopakke 3 avtalen ligger inne noen begrensninger eller pålegg om hvordan de ansvarlige kommuner skal håndtere prosjektet, ei heller hva gjelder tidsmessig fremdrift.
For strekningen E18 Lysaker – Strand vil det måtte legges fram en egen bompengesak for Stortinget der også finansieringsopplegget presenteres. Som tidligere nevnt ligger det inne 2 mrd. kr fra Oslopakke 3 til E18-prosjektet. Jeg kan derfor ikke se at det er behov for ytterligere reforhandlinger av Oslopakke 3 for å gjennomføre utbyggingen av strekningen fra Strand til Drengsrud.
Jeg er kjent med at Statens vegvesen nå har sendt et utkast til reguleringsplan for strekningen Lysaker – Ramstadsletta til politisk behandling i Bærum kommune. Jeg antar, og forventer, en konstruktiv tilnærming fra berørte kommuner i denne prosessen. I prosesser hvor fremdriften stopper opp kan det være mulig å ta i bruk statlig plan, selv om jeg ønsker å unngå dette.