Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1278 (2015-2016)
Innlevert: 13.06.2016
Sendt: 13.06.2016
Besvart: 20.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): VG har avslørt omfattende bruk av tvang og underrapportering både overfor barn og voksne som er pasienter i spesialisthelsetjenesten. 16. mai lovde helseministeren at Stortinget, før sommeren, skulle få seg forelagt et omfattende lovarbeid på bruk av tvang. Han var også tydelig på at situasjonen var uakseptabel og ville kalle inn fag- og brukermiljø til et møte for å sikre mindre og rett bruk av tvang.
Hva har statsråden foretatt seg, hvilke straks tiltak vil bli iverksatt, og når får Stortinget lovforslag om tvang?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen fremmet 17. juni en proposisjon til Stortinget med forslag om endringer i psykisk helsevernloven. Endringene vil gi økt selvbestemmelse og rettssikkerhet for pasienter i psykisk helsevern. Formålet er å redusere bruk av tvang og få en riktigere bruk av tvang.
Proposisjonen bygger på forslag fra Paulsrud-utvalget i NOU 2011:9, som var på høring i 2011. Regjeringen foreslår at flere av utvalgets forslag følges opp. Ett av de sentrale forslagene er at pasienter som har samtykkekompetanse, får rett til å avslutte behandling eller nekte å ta imot tilbud om behandling. Unntak er foreslått ved alvorlig selvmordsfare eller alvorlig fare for andres liv eller helse. Et annet viktig forslag er at pasienten får utvidet retten til fri rettshjelp. Regjeringen foreslår også at bruk av tvang skal evalueres sammen med pasienten i etterkant. I tillegg foreslår vi at pasientens rett til å få vedtak og rett til å uttale seg før det fattes vedtak, utvides, og at kravene til begrunnelse av vedtak skjerpes.
Samtidig som proposisjonen ble fremmet, oppnevnte regjeringen et nytt lovutvalg. Dette utvalget skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren og foreslå nødvendige lovendringer for å møte behovene i dagens og framtidens helse- og omsorgstjenester. Utvalget er spesielt bedt om å vurdere behov for endringer for å tilpasse reglene til barn og unges særlige behov og rett til beskyttelse. I tillegg er utvalget bedt om å foreslå eventuelle endringer for å bedre mulighetene for god samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og andre omsorgstilbud, for eksempel barnevernet. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. september 2018.
6. juni ble det avholdt møte med fagpersoner og representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner om videre innsats for å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern. Deltakerne hadde flere konkrete forslag til tiltak, og departementet er i gang med å vurdere innspillene med tanke på hvordan vi best kan følge opp disse.
Oppslagene i media om feil og mangler i rapporteringen av tvangsbruk i psykisk helsevern har bidratt til å synliggjøre behovet for å få korrekte og komplette tvangsdata i Norge. Jeg oppfatter at også helseforetakene innser alvoret i at vi mangler pålitelige tall på dette området. Departementet har tatt opp saken med de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. Foretakene er blitt bedt om snarest å innrapportere korrekte og komplette tall til Norsk pasientregister. Dette vil departementet fortsette å følge opp til vi kan være trygge på at de nasjonale, offisielle tvangstallene er riktige.
Jeg er kjent med at det er utfordringer ved dagens rapporteringsløsning som medfører at tvangsvedtak må registreres flere steder. Noen steder rapporteres det fortsatt også på papir.
Arbeid med en bedre digital løsning er i gang, noe som innebærer at alle tvangsvedtak kan registreres i en felles modul. En pilot av den nye modulen er planlagt iverksatt høsten 2016, og det tas sikte på full implementering i løpet av 2017.
Jeg vil også nevne at det er behov for å utvikle presise måleverktøy som bedre fanger opp kritisk informasjon rundt et tvangsforløp. Departementet har derfor i årets tildelingsbrev gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede nye styringsmål/indikatorer for økt frivillighet.
Helsedirektoratet skal også fullføre gjenstående tiltak i den nasjonale strategien for økt frivillighet i psykiske helsetjenester. I tillegg skal direktoratet bistå de regionale helseforetakene i arbeidet med å implementere medikamentfrie behandlingstilbud.