Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1281 (2015-2016)
Innlevert: 13.06.2016
Sendt: 13.06.2016
Besvart: 21.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Ifølge oppslag i Romerikes Blad 11. juni 2016 vil politiet ved Oslo Lufthavn på Gardermoen ikke utstede nødpass i helgene fra 10. juni til 28. august. Det høres jo helt utrolig ut at det ikke vil være mulig å få nødpass i sommerferien – altså i den perioden flest skal ut å reise.
Medfører dette riktighet, hvordan vurderer justisministeren i så fall situasjonen, og kan han love de reisende at det også i sommer vil være mulig å få utstedt nødpass på Gardermoen?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politiet skal yte publikum nødvendig service. Det gjelder også i tilfeller hvor reisende har kommet i skade for å glemme reisedokumenter, eller på annet vis mangler reisedokumenter. Nødpass er gebyrbelagt og koster det samme som et ordinært pass. Samtidig vil jeg understreke at det skal arbeides for å sikre at færrest mulig må benytte nødpass, både fordi det har lavere sikkerhet enn ordinære pass og fordi det stjeler politikapasitet å utstede nødpass. Derfor er det også viktig å gjennomføre tiltak som i størst mulig grad hindrer misbruk av muligheten for nødpass.
Politidirektoratet har på anmodning fra departementet kontaktet politidistrikt Øst om saken. I følge Politidirektoratet vil det være mulig å få nødpass på Gardermoen i helgene denne sommerferien. Jeg legger til grunn at personer som ikke kan skaffe reisedokument på vanlig måte, ved henting hjemme eller på dagtid før avreise, fortsatt skal få nødpass i henhold til gjeldende regelverk slik at reisen kan gjennomføres. I ukedagene kan publikum få utstedt nødpass på passkontoret på Lillestrøm på dagtid.
Det er politimesterens ansvar å sørge for at det til enhver tid er forsvarlig bemanning på de funksjonene og tjenestene som politiet skal levere.
Jeg legger til grunn at arbeidet med å utstede nødpass på Gardermoen får en forsvarlig oppfølging, og jeg vil tilskrive Politidirektoratet særskilt for å klargjøre departementets syn.