Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1286 (2015-2016)
Innlevert: 13.06.2016
Sendt: 14.06.2016
Besvart: 21.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Har Avregningsutvalget mandat eller kompetanse til å overprøve de medisinske vurderinger som er gjort av leger når de kommer med råd om at sykehus bør/må legge om praksis for enkelte pasientgrupper?

Begrunnelse

Under behandling av St.prop. nr.47 (1999-2000) vedtok Stortinget, etter forslag fra regjeringen, å opprette Avregningsutvalget som et uavhengig rådgivende utvalg for departementet i spørsmål knyttet til registrering og kvalitetskontroll av medisinske data. Etter omorganisering av denne sentrale helseforvaltningen kunne utvalget gi sine anbefalinger til Helsedirektoratet.
Ved Avregningsutvalgets årsrapport for 2015 sak 15/1634 kan en lese at Avregningsutvalget fant ingen medisinsk årsak til at disse pasienter skulle legges inn, uten begrunning eller uttalelse fra de legene som hadde tatt en vurdering og lagt inn denne pasientgruppen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Avregningsutvalget er et rådgivende utvalg som bistår Helsedirektoratet i spørsmål knyttet til medisinsk kodepraksis og kvalitetskontroll av innrapporterte data i spesialisthelsetjenesten. Utvalget gir Helsedirektoratet råd knyttet til utbetalingsgrunnlaget for den aktivitetsbaserte finansieringen. Alle som ønsker det kan fremme saker til utvalget gjennom sekretariatet som er lagt til Helsedirektoratet ved Norsk pasientregister. Avregningsutvalget arbeider uavhengig og foretar sine vurderinger på faglig grunnlag. Medlemmene i avregningsutvalget og deres bakgrunn er omtalt her: https://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/avregningsutvalget
Den aktuelle saken som stortingsrepresentanten viser til har bl.a. relasjon til spørsmålet om hvorvidt en helsehjelpsepisode der pasienten ikke har noen overnattinger i sykehus, grunnet permisjon, skal kunne telles på samme måte som ordinære innleggelser med overnatting. På dette området har det vært ulik rapporteringspraksis, og reglene om dette er derfor presisert i regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF) for 2016.
Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte og utvikle ordningen med ISF. Helsedirektoratet skal sørge for nødvendige kontrollmekanismer for å sikre at utbetalingene gjennom ISF-ordningen gjenspeiler reell aktivitet og er i tråd med Stortingets forutsetninger for øvrig. Ev. endringer i utbetalinger til de regionale helseforetakene som følge av kvalitetssikring av endelig avregningsgrunnlag forelegges Stortinget gjennom de årlige budsjettprosessene.