Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1303 (2015-2016)
Innlevert: 15.06.2016
Sendt: 15.06.2016
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 23.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Jernbaneverket har fremmet innsigelse mot kommuneplanen for Fet fordi de går i mot flytting av Svingen stoppested på Kongsvingerbanen. Flytting av plattformen er nødvendig da dagens stoppested ikke kan benyttes av lengre togsett på grunn av for kort plattform som i tillegg ligger i en kurve.
Vil statsråden bidra til at innsigelsen trekkes slik at Svingen stoppested kan opprettholdes og utvikles?

Begrunnelse

Svingen stoppested på Kongsvingerbanen er viktig for kollektivtrafikken i Fet. Fet kommune ønsker i samsvar med regionale planer for bo- og tettstedsutvikling på Romerike, å utvikle områdene rundt Svingen til boligformål. Fet kommune har regulert inn ny plattform noen hundre meter fra nåværende i et område som for øvrig reguleres for boligformål. Jernbaneverkets innsigelse stopper videre utvikling av området og øker også faren for at Jernbaneverket legger ned stoppested. Lokale myndigheter i Fet vurderer utviklingen av Svingen stoppested som avgjørende for å nå målene om bo- og tettstedsutvikling knyttet opp mot kollektivknutepunkt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Fet kommune har fire stasjoner; Tuen, Nerdrum, Fetsund og Svingen fordelt på en jernbanestrekning på 5,5 km. Avstanden mellom knutepunktet Fetsund og Svingen er 0,8 km. Om lag 200 passasjerer går av eller på ved Svingen stasjon. I følge Jernbaneverket reiser om lag 4000 passasjerer forbi Svingen hver dag. For disse reisende betyr Svingen lenger reisetid og mindre effektiv pendling mellom hjem og jobb. Det er derfor nyttig å se nærmere på stoppmønsteret på Kongsvingerbanen.
Som begrunnelse for innsigelsen viser Jernbaneverket blant annet til at ny stasjon ved Svingen er lagt inn i kommuneplanen i et område med begrensede muligheter for arealutvikling, store høydeforskjeller og til dels vanskelige grunnforhold. Både eksisterende holdeplass og foreslått ny stasjon ligger innenfor hundremeterssonen til Glomma. En stasjon vil bli kostbar da den blir liggende over en bro som i så fall må bygges ny og utvides, i et område med ukjente grunnforhold.
Etter hva Jernbaneverket kjenner til, har Fet kommune bedt Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å sende saken videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Når en innsigelsessak sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig avgjørelse, skal alle relevante sider ved saken belyses, og det er praksis at sektordepartementene kommer med en uttalelse i saken. Det vil derfor ikke være riktig av meg å foreta meg noe i saken nå.