Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1332 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 20.06.2016
Besvart: 28.06.2016 av næringsminister Monica Mæland

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): I nrk.no-artikkelen "DNB-ansatte er glade for Vipps-gransking", publisert 17. juni, lyder ingressen: "De ansatte i DNB har lenge bedt ledelsen undersøke om det foregår sosial dumping i DNBs lokaler i Oslo. Allerede i 2013 ble indernes arbeidsforhold tatt opp med sjefene."
Hvilke initiativ har statsråden tatt i eierskapsutøvelsen for å heve selskapenes ledelses bevisstnivå for hva som må gjøres for avverge sosial dumping, som del av oppfølgingen av samfunnsansvaret i statens eierskapspolitikk?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen er opptatt av å bidra til et anstendig arbeidsliv. Det sentrale virkemidlet i denne sammenhengen er utvikling av regelverk og rammebetingelser som treffer hele næringslivet. Gjennom bl.a. UN Guiding Principles on Business and Human Rights er det dessuten etablert nye veiledende prinsipper internasjonalt, som også omfatter arbeidstakerrettigheter. Norske myndigheter har i den sammenhengen utarbeidet en handlingsplan for å veilede næringslivet. Samtidig har staten som eier egne forventninger til selskaper der vi er eier - bl.a. at disse er ledende på samfunnsansvar innenfor sine områder.
Statens eierskapsutøvelse er beskrevet i eierskapsmeldingen, Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Her beskrives bl.a. statens eierskapsprinsipper og rolledelingen mellom eier og selskapsledelse slik den følger av lovgivningen. Av dette følger det at det er styret som skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, og påse at selskapet har hensiktsmessige retningslinjer, systemer, tiltak og opplæring. Dette gjelder også for arbeidet med samfunnsansvar, inkludert arbeidstakerrettigheter og oppfølging av underleverandører.
Jeg oppfatter at det er bred enighet om dagens modell for eierskapet, med de begrensninger det gir. Disse rammene er imidlertid ikke til hinder for at staten som eier har forventninger til selskapene gjennom styrene, bl.a. om samfunnsansvar. Slike forventninger bidrar til å ivareta statens aksjonærverdier - samtidig som selskapene bør opptre etisk forsvarlig.
Det fremgår av eierskapsmeldingen at staten som eier har forventninger om at selskapene arbeider systematisk og strategisk med sitt samfunnsansvar. Meldingen viser bl.a. til en utvikling i næringslivet med økende bevissthet om ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter i verdikjeden og at flere selskaper har erfart at uakseptable forhold i verdikjeden kan påvirke deres omdømme og økonomiske resultater. Regjeringen forventer bl.a. at selskapene legger til grunn ILOs åtte kjernekonvensjoner som en minimumsstandard for sin virksomhet, samt at disse følges opp i verdikjeden og at selskapene er blant de ledende i sin bransje når det gjelder HMS, samt har oppmerksomhet om dette overfor leverandører og forretningspartnere.
Som eier følger staten opp selskapenes arbeid med samfunnsansvar i eierdialogen, bl.a. i kvartalsmøter, i årlige møter om samfunnsansvar med alle selskapene og, dersom det er aktuelt, med ytterligere oppfølging. I de årlige møtene gjennomgås statens forventninger og selskapene bes redegjøre for vesentlige temaer på området. Det forventes da at selskapene på samfunnsansvarsområder staten har forventninger på - der det er vesentlig for deres forretningsdrift. Statens forventninger til selskapene er også tema på seminarer departementet arrangerer for styreledere og nye styremedlemmer i selskaper med statlig eierandel.
I den siste eierskapsmeldingen, lagt frem av regjeringen i juni 2014, er vi tydeligere på styrets ansvar knyttet til arbeid med samfunnsansvar og på vesentlighetsprinsippet enn tidligere. Også ved neste revisjon av eierskapspolitikken vil vi vurdere ytterligere videreutvikling av statens forventninger. Vi arbeider dessuten kontinuerlig med å videreutvikle forventningene knyttet til samfunnsansvar, også når det gjelder arbeidstakerrettigheter.