Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1376 (2015-2016)
Innlevert: 24.06.2016
Sendt: 24.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Kan statsråden informere om hva status er angjeldende gjennomføringen av nye uavhengige undersøkelser av ulvestammens genetiske sammensetning og opphav, for eksempel hva gjelder hvilke metoder som skal brukes og hvilke aktører som skal gjennomføre oppdraget?

Begrunnelse

Viser til Meld. St. 21 (2015-2016) – Ulv i norsk natur – Bestandsmål for ulv og ulvesone. Med hensyn til undersøkelsene som er gjort for å dokumentere ulvestammens genetiske opphav og sammensetning, er det av interesse å vite hvem som skal gjennomføre dette, og hvilke krav til metodikk som blir stilt. Dette er for å sikre at resultatene som fremkommer er så pålitelig som mulig for å dokumentere hvordan den nåværende ulvestammen i Sør-Skandinavia oppstod.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur ble behandlet i Stortinget den 6. juni i år. Det er flere oppfølgingspunkter regjeringen skal følge opp i den forbindelse.
Enkelte oppfølgingspunkter kan gjennomføres raskt, slik som endring av bestandsmålet for ulv og avgrensing av ulvesonen. Dette har jeg allerede fulgt opp med endringer av forskrift om forvaltning av rovvilt, da jeg mener det var viktig å få dette på plass før regionale myndigheter skal vurdere eventuelle kvoter for lisensfelling av ulv kommende lisensfellingsperiode.
Andre oppfølgingspunkter vil imidlertid kreve mer tid og ressurser, både for planlegging og gjennomføring av oppdragene. Stortingets vedtak nr. 773, der Stortinget ber regjeringen bestille en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge, er blant de oppdragene hvor det er nødvendig med grundige vurderinger og som vil kreve noe tid og ressurser.
På tilsvarende måte, som for alle andre anmodningsvedtak fra Stortinget til regjeringen, vil det også i saken om utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen bli gitt en tydelig tilbakemelding til Stortinget om regjeringens oppfølging.