Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1391 (2015-2016)
Innlevert: 29.06.2016
Sendt: 30.06.2016
Besvart: 11.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Kan statsråden fremvise en tabell for alle landets helseforetak som inneholder 1) Antall med passert tentativ tid fordelt på fagområde og helseforetak. Antallet bes fordelt på antall som er ventelisteavklart og ikke. 2) Antall planlagte kontakter per fagområde og helseforetak 3) En kolonne i samme tabell som viser antall ventende og snitt ventetid for ventende per fagområde og helseforetak?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på spørsmål 1347. I svaret fremkommer det tall for de 10 fagområdene med flest antall ventelisteavklarte pasienter med passert tentativ frist, og kun tall for foretakene Helse Sør-Øst. I mitt spørsmål, ba jeg om å få en oversikt over de 20 fagområdene med flest brudd på såkalt tentativ frist for pasienter som er i et pasientforløp. I tillegg presiserte jeg at jeg ønsket svar for samtlige helseforetak i hele landet, ikke kun Helse Sør-Øst. Jeg er gjort kjent med at et slikt data-uttrekk vil være fullt mulig å få til når Stortinget ber om å få se tallene på den måten jeg ber om i spørsmålet. Helse Vest og Helse Nord bruker som kjent samme pasientadministrative system som Helse Sør-Øst så jeg forutsetter at det umiddelbart som et minimum kan skaffes informasjon på samme indikator som det henvises til er benyttet for Helse Sør-Øst fra disse to regionene (i tillegg til Helse Sør-Øøst som jeg har fått svar på).

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar på likelydende spørsmål nr. 1347. Som jeg understreket i svaret er det per i dag ikke etablert nasjonal statistikk for antall med passert tentativ tid og antall planlagte kontakter. Det er derfor vanskelig å sammenstille god og sammenlignbar statistikk av tilfredsstillende kvalitet på dette.
Å sammenlikne tall med varierende definisjoner og ulik kvalitet vil ikke understøtte styring og forbedringsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Det er for eksempel flere kategorier av pasienter i et pasientforløp. Noen pasienter vil ha startet helsehjelp i form av videre utredning, og som deretter venter på start av behandling eller ytterligere utredning. Noen pasienter har startet behandling, og venter på ytterligere utredning eller behandling i et tidsavgrenset opplegg. Noen pasienter har avsluttet behandling, men går i et planlagt kontrollopplegg. Inntil det foreligger en omforent og entydig definisjon av hvilke pasienter som skal inngå i den aktuelle indikatoren, vil ikke tallene som tas ut av ulike systemer fra helseforetakene være sammenlignbare. Disse tallene vil ikke gi et godt bilde av antall pasienter som opplever å være i en ventesituasjon. En stor andel av disse pasientene vil tvert imot at oppleve med rette at de er inne i et planlagt og forutsigbart pasientforløp.
Jeg vil også minne om at en stor del av befolkningen til enhver tid befinner seg i et pasientforløp i spesialisthelsetjenesten. I 2015 fikk 1,9 millioner av Norges befolkning helsehjelp på somatiske sykehus, og det ble utført om lag 7 millioner utredninger, behandlinger og kontroller ved norske somatiske sykehus samme år.
Jeg har for øvrig i revidert oppdragsdokument 2016 av 30. juni til de regionale helseforetakene bedt om at tentativ tid til kontakt skal etableres som en styringsindikator fra og med andre halvår 2016, i første omgang innen utvalgte fagområder. Det tas sikte på at endelig definisjon av indikatoren, og sammenlignbare og kvalitetssikrede tall for utvalgte fagområder, skal foreligge i løpet av høsten 2016. Når vi får kvalitetssikrede tall på denne indikatoren vil utviklingen over tid og sammenlikning mellom foretak kunne gi oss nyttig informasjon om sykehusenes evne til å planlegge og gjennomføre gode pasientforløp. Jeg er derfor enig med representanten i at dette vil være nyttige og nødvendige tall å få frem.
Tall for antall ventende og snitt ventetid per fagområde og i helseforetak ble oppgitt i mitt svar på spørsmål nr. 1347.