Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1417 (2015-2016)
Innlevert: 03.08.2016
Sendt: 03.08.2016
Besvart: 11.08.2016 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Da Stortinget i juni vedtok ny lov om offentlige anskaffelser, ble det gitt klart uttrykk for at ideell sektor fortsatt skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til det offentlige, og at handlingsrommet i EØS må utnyttes fullt ut for å sikre dette. NHO har i medieutspill i sommer gitt uttrykk for at ideelle og kommersielle aktører nå skal likestilles i offentlige innkjøp, og skapt mye usikkerhet.
Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets vedtak og legge til rette for ideelle aktører i offentlige innkjøp?

Begrunnelse

Under behandlingen av ny lov om offentlige anskaffelser denne våren, jf. Prop. 51 L (2015-2016) og Innst. 358 L (2015-2016), slo næringskomiteen fast følgende:

"Komiteen mener det vil være samfunnsmessig hensiktsmessig at det åpnes for at reservasjonsmulighet videreføres, og ber om at dette gjennomføres i anskaffelsesforskriften innenfor EØS-avtalen."

En samlet komité slo fast at det skal legges til rette for at ideelle aktører fortsatt skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til offentlig sektor, og var tydelige på at handlingsrommet i EØS-regelverket skal utnyttes. En samlet komite slår også i en ny lovparagraf fast at det skal gis særskilte regler om anskaffelser av helse- og sosialtjenester.
Stortinget har bedt om at regjeringen, så raskt som mulig, parallelt med og i etterkant av forskriftsutforming og implementering av det nye regelverket, skal innhente en ekstern juridisk vurdering av handlingsrommet for å ivareta ideelle aktører innenfor helse- og sosialområdet, herunder utrede ulike former for samarbeidsmodeller.
NHO har i ulike medieutspill denne sommeren gitt uttrykk for at ideelle og kommersielle aktører nå skal konkurrere på like vilkår om leveranser til det offentlige, og indikerer at en utredning av handlingsrommet vil være å sløse med skattebetaleres penger.
Siden dette utspillet har skapt mye usikkerhet, spesielt for offentlige innkjøpere og i ideell sektor, er det behov for en avklaring fra statsrådens side om hvordan hun stiller seg til disse uttalelsene, og hvordan hun vil følge opp Stortingets vedtak i saken for å legge til rette for ideelle aktører i offentlige innkjøp.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I behandlingen av ny lov om offentlige anskaffelser var et samlet Storting enig om at de ideelle organisasjonene har vært pionerer innenfor helse- og sosialområdet og at de har spesielle egenskaper som er verdifulle for samfunnet.
Regjeringen ønsker at ideell sektor også fremover skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til det offentlige og mener at anskaffelsesregelverket fortsatt gir rom for at kontrakter reserveres for ideelle organisasjoner i flere ulike situasjoner. For det første vil konkurranser kunne reserveres for de ideelle under EØS-terskelverdi. For et andre kan konkurranser reserveres, eller kontrakt tildeles direkte, dersom kontrakten gjelder utøvelse av offentlig myndighet. For det tredje kan kontrakter om tjenester til enkeltbrukere i enkelte tilfeller tildeles direkte til ideelle aktører og for det fjerde kan kontrakter reserveres på bakgrunn av bestemmelsen i artikkel 77 i direktivet, som åpner for å reservere kortvarige kontrakter om blant annet helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.
For å legge til rette for at ideelle organisasjoner i så stor grad som mulig skal kunne tilby tjenester til det offentlige, ba Stortinget regjeringen om å utrede hvilket handlingsrom som EØS-regelverket gir utover dette jf. Innst. 358 L (2015-2016) s. 19:
"Komiteen ber regjeringen så snart som mulig, parallelt med og i etterkant av forskriftsutforming og implementering av det nye regelverket, innhente en ekstern juridisk utredning av handlingsrommet for å ivareta ideelle aktører innenfor helse- og sosialområdet, herunder utrede ulike former for samarbeidsmodeller."
Regjeringen er tydelig på vårt mål om å utnytte det handlingsrommet som EØS-retten gir. Regjeringen arbeider nå med å ferdigstille mandatet for den juridiske utredningen som skal innhentes. Til å oppfylle mandatet vil regjeringen søke å snarlig få på plass en nøytral og uavhengig juridisk vurdering som skal se nærmere på handlingsrommet for en reservasjon av kontrakter for ideelle aktører. Det vil bes om at den juridiske utredningen vurderer og omtaler alle muligheter og ulike former for samarbeidsmodeller som kan være egnet til å ivareta ideelle aktører. Regjeringen vil også be om at det omtales hvordan tilsvarende spørsmål er løst i Sverige og Danmark, og eventuelt i andre relevante EØS-land.
Regjeringen tar sikte på at utredningen skal ferdigstilles i løpet av 2016. Hvilke konklusjoner som vil fremkomme av utredningen er imidlertid på dette tidspunktet noe som verken NHO eller regjeringen har kjennskap til. For regjeringen er hensikten med å innhente en slik utredning nettopp at det foretas en uavhengig og nøytral juridisk vurdering av det handlingsrommet som ulike aktører har vist til at eksisterer. Først når dette er gjort vil regjeringen ha mulighet til å ta endelig stilling til hvilke regler som skal gjelde for ideelle aktører i norsk rett.