Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1421 (2015-2016)
Innlevert: 04.08.2016
Sendt: 04.08.2016
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 15.08.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden gi en kronologisk oversikt over hvilken informasjon politisk ledelse har hatt underveis om det feilslåtte prosjektet IKT-prosjektet Grindgut?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Prosjektet ble omtalt i Samferdselsdepartementets budsjett for 2013 under den forrige regjeringen, hvor representanten Pollestad var statssekretær. Jeg har naturlig nok ikke kjennskap til hvilken informasjon daværende politisk ledelse fikk om prosjektet, men hele forberedelse av prosjektet har dermed skjedd i en tidsperiode hvor representanten Pollestad selv var statssekretær i Samferdselsdepartementet. Jeg minner om at forrige regjering slo fast at prosjektets kostnader skulle belastes bompengeselskapene, jf. Prop. 1 S (2012–2013). Det synes å være glemt i den nylige mediedebatten, hvor representanten Pollestad har vært aktiv.
Kontrakt med IBM ble inngått i desember 2013. Prosjektet Grindgut skulle anskaffe og sette i drift nytt sentralsystem for bompengeinnkrevingen. Vegdirektoratet skulle være eier av det nye systemet og var ansvarlig for prosjektet.
Samferdselsdepartementet har blitt holdt orientert om Vegdirektoratets prosjekt gjennom de faste etatsstyringsmøtene med etaten f.o.m. 29. oktober 2013, jevnlige statusmøter fra september 2014 samt skriftlige rapporter. I forbindelse med Samferdselsdepartementets oppfølging av Vegdirektoratets arbeid med prosjektet, anskaffet departementet ekstern rådgivning.
Samferdselsdepartementet har blitt holdt orientert om prosjektet som skissert over, men som prosjekteier var det Vegdirektoratets egen avgjørelse å terminere prosjektet.