Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1426 (2015-2016)
Innlevert: 08.08.2016
Sendt: 08.08.2016
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 17.08.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Bialowiezaskogen på grensen mellom Polen og Hviterussland er det eneste området i Europa der kontinentets opprinnelige lavlandsurskog fortsatt er intakt. Skogen utgjør et unikt og uerstattelig økosystem og er rik på arter som har dødd ut alle andre steder. Polske myndigheter har nå tillatt storskala hogst i området til tross for sterke reaksjoner fra blant annet biologer, miljøbevegelse og EU-kommisjonen.
Vil statsråden ta kontakt med polske myndigheter og oppfordre Polen til å stanse hogsten?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Bialowiezaskogen på grensen mellom Polen og Hviterussland ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv i 1979, senest utvidet i 2014.
Utfordringene knyttet til hogst i verdensarvområdet og påvirkning på verdensarv-verdiene har vært behandlet av verdensarvkomiteen over flere år i forbindelse med rapportering på status for tilstanden for verdensarvområdet. Jeg er kjent med at saken senest ble behandlet under komiteens møte i Istanbul 10. juli til 17. juli i år. Det ble fattet vedtak med oppfordring til Polen om ikke å gjennomføre utvinning av skog i strid med verdensarvverdiene. Videre ble Polen oppfordret til å levere en oppdatert statusrapport mht. forvaltningen av verdensarvområdet innen 1. februar 2017. Vedtaket innebærer også at komiteen, ved behandling av rapporten i neste års møte, vil vurdere mulig oppføring av området på listen for verdensarv i fare dersom det kan konstateres potensiell fare for de framstående universelle verdiene som begrunnet innskriving på verdensarvlisten. IUCN (Verdens naturvernunion), som er komiteens rådgiver i naturspørsmål, har gjennom dette vært koplet inn.
Norges rolle i andre lands forvaltning av sine verdensarvsteder utøves gjennom deltakelse i møter og prosesser under Verdensarvkonvensjonen. I disse diskuteres prinsippene for forvaltning av verdensarv-verdiene. Norge er en aktiv deltaker i Verdensarvkonvensjonen.