Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1448 (2015-2016)
Innlevert: 15.08.2016
Sendt: 16.08.2016
Besvart: 24.08.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): På hvilken måte forsikret statsråden som at gjennomføringen av kortkurs og eksamen i matematikk for lærerstudenter foregikk på en rettferdig og forsvarlig måte?

Begrunnelse

Kortkursene i matematikk for de som vil forbedre matematikk-karakteren og som ble gjennomført for første gang i år har hatt uvanlig høy strykprosent. I tillegg har det kommet fram i mediene at det har vært lite eller ingen undervisning, mye rot på eksamen og uprofesjonelle forhold omkring eksamensavviklinga. Dessuten har selve eksamensoppgavene fått kritikk fra faglig hold både på innhold og tiden som var til rådighet for såpass omfattende oppgaver. Flere universitet tar selvkritikk, men det hjelper lite for studenter som ikke kommer inn på lærerutdanninga i år og hvor dette muligens kan skyldes klare systemsvikt.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Fra høsten 2016 er det som ledd i strategien "Lærerløftet" innført et høyere karakterkrav i matematikk for søkere til grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning. For delvis å kompensere for en forventet reduksjon i antall kvalifiserte søkere til disse utdanningene, tok jeg initiativet til å arrangere et forkurs. Dette forkurset var spesielt rettet mot søkere som hadde oppnådd minimum karakter tre i matematikk fra videregående opplæring slik at disse likevel skulle ha mulighet for å kvalifisere seg. 485 studenter gikk opp til prøven etter fullført forkurs, og 124 av disse bestod og er etter dette kvalifisert for opptak.
Gjennomføringen av forkurset og prøven har vært delegert til universiteter og høgskoler. Departementet har ikke lagt føringer for hvordan denne oppgaven skulle løses. Universiteter og høgskoler er underlagt strenge krav til kvalitetssikring av egen virksomhet. De har hatt ulike undervisningsopplegg for søkere som altså i utgangspunktet ikke tilfredsstilte opptakskravet. Jeg vet at mange læresteder har gjennomført oppgaven på en god måte og vil berømme dette arbeidet. Ansvaret for utforming av prøvesettet har vært lagt til Utdanningsdirektoratet, som normalt er ansvarlig for å utvikle prøven i matematikk for videregående skole.
Det er kommet reaksjoner på at strykprosenten på forkurset har vært høy, opp mot 75 %. Noen studenter har ment at oppgaven har vært for omfattende eller lagt på et for høyt nivå, og noen har opplevd feil ved gjennomføringen av prøven. Utdanningsdirektoratet har sammen med de som har sensurert besvarelsene, vurdert at prøven som ble gitt holdt et riktig nivå og omfang for å oppnå karakteren fire i matematikk.
130 kandidater har klaget på sensuren. Av disse har seks fått medhold og tilfredsstiller dermed karakterkravet i matematikk. Det har kommet flere klager på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Enkelte institusjoner har gitt signaler om at kritikken delvis er berettiget. Klagesakene er nå til behandling ved ansvarlige høgskoler og universiteter. Jeg har allerede besluttet at studenter som får medhold i klage på formelle feil ved avvikling av prøven, raskt får gå opp til ny prøve slik at det er mulig å bli tatt opp til lærerutdanning fra inneværende semester.
Kravene for å begynne på lærerutdanning skal være høye. Det hadde selvsagt vært ønskelig at flere kvalifiserte seg gjennom forkurset. Det er lett å forstå at søkere som ikke har bestått forkursprøven, er skuffet over dette. Deltakelse på kurset gir imidlertid ingen garanti for å bestå prøven, og det kan være krevende å gå fra karakter tre til fire.
Forkurset var et kompensatorisk tiltak som ikke er ment innført på permanent basis. Erfaringene fra årets gjennomføring vil tas med ved eventuelle senere forkurs, men det er ennå ikke bestemt om dette skal videreføres og eventuelt i hvilken form.