Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1450 (2015-2016)
Innlevert: 16.08.2016
Sendt: 16.08.2016
Besvart: 19.08.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kva heimel har politiet sine operasjonssentralar for å kalle ut det kommunale brannvesen i distrikts-Norge til reine politioppdrag fordi det vil ta uforsvarlig lang tid før politiet kjem fram, og kven skal betale når brannvesenet rykkjer ut for å løyse oppgåver som er politiet sitt ansvar?

Begrunnelse

I brev av 13.04.2015 frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har landets kommunale brann- og redningsvesen og 110-sentralar fått tilsendt ”Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold” (PLIVO).
Prosedyren er ikkje sendt kommunane sin arbeidsgjevarorganisasjon KS for uttale og er heller ikkje sendt til kommunane ved rådmann/ordførar som er vanleg praksis for kontakt mellom statlege etatar og kommunane.
I Høyanger kommune vart brannvesenet 01.08.2016 kalla ut til ei livstruande hending med knivstikking. Brannvesenet fekk avklara situasjonen og politipatruljen kom først etter nær 50 min.
Både lensmannen og det lokale brannvesenet utrykkjer uro og bekymring for dette.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til at Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) er ett av oppfølgingstiltakene etter 22- juli kommisjonens rapport. Prosedyren er utviklet i samarbeid mellom politi, brann- og redningstjenesten og helsetjenesten, og skal danne grunnlag for bedret nasjonal beredskap for å håndtere hendelser det det utøves livstruende vold mot flere personer.
Jeg har fått opplyst av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at prosedyren blant annet ble sendt på høring til Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon (KS), og til kommunene via brannsjefen.
Politiet har ikke hjemmel for å pålegge brannvesenet rene politioppdrag, men politiets operasjonssentraler vil varsle relevante nødetater i situasjoner hvor skadeomfanget er uklart og/eller i situasjoner hvor den enkelte nødetat skal bistå innenfor sine lovpålagte primæroppgaver. Det fremkommer av brann – og eksplosjonsvernloven § 12 at dersom brann- og redningsvesenet kommer først frem til et ulykkessted har brannsjefen myndighet og ansvar for ledelsen av skadestedet inntil politiet kommer til stedet. Den enkelte etat dekker sine utgifter.
Gjennomføring av nærpolitireformen skal blant annet bidra til å bedre politiets responstid og kapasitet. I begrunnelsen til spørsmålet fra stortingsrepresentanten er det vist til en konkret hendelse. Jeg synes ikke det er naturlig at jeg kommenterer enkelthendelsen, men det er ikke tilfredsstillende at politiet ikke rykker ut til alvorlige hendelser. Jeg vil på overordnet nivå, følge dette videre opp med Politidirektoratet.