Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1465 (2015-2016)
Innlevert: 18.08.2016
Sendt: 19.08.2016
Besvart: 29.08.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvor stor andel av avgangskullet fra videregående opplæring har karakteren 4 i gjennomsnitt i matematikk eller bestått programfagene S1, S2, R1 eller R2, og hvordan fordeler disse seg på søkning til ulike studier innen høyere utdanning?

Begrunnelse

Med innføringen av nytt karakterkrav for opptak til grunnskolelærerutdanningen, er det interessant å få en oversikt over hvor stor andel av et årskull som tilfredsstiller opptakskravet. Av de som har oppnådd karakteren 4 eller bedre, er det grunn til å tro at en stor andel har andre utdanningsvalg enn grunnskolelærerutdanningen som sine primære eller sekundære studievalg. Erfaringene fra årets inntak viser at innføringen av et høyere karakterkrav innebærer at 550 studieplasser på grunnskolelærerudanningene vil stå tomme kommende studieår fordi det ikke finnes nok kvalifiserte søkere. Det betyr i sin tur at rekrutteringen til læreryrket vil blir tilsvarende lavere de kommende årene, hvilket vil medføre at skoleeierne tvinges til å dekke opp stillingene med midlertidig ansatte uten nødvendig formell undervisningskompetanse.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Et karaktergjennomsnitt på 4 i fellesfaget matematikk fra videregående opplæring innebærer et gjennomsnitt av standpunkt- og eventuelle eksamenskarakterer. Fellesfaget matematikk på de studieforberedende utdanningsprogrammene tas normalt i Vg1 (140 timer) og Vg2 (84 timer). Elever som velger programfag i matematikk i Vg2 (S- eller R-matematikk) tar normalt ikke fellesfaget i Vg2.
Utdanningsdirektoratet sitter ikke på det samlede resultatet for en elev, slik det skrives ut på et vitnemål. De mottar kun resultatfiler per skoleår. Filene gir informasjon om hvilke karakterer elevene har fått for de ulike fagkodene det aktuelle skoleåret. Det er flere fagkoder for hvert fag (skriftlig, muntlig) og flere vurderinger (standpunkt og eksamen). Dessuten er fellesfaget matematikk fordelt over 2 år med karakter hvert år. Det vil derfor være en kombinasjon av karakterene for de ulike fagkodene som avgjør gjennomsnittskarakteren. Det er ikke utarbeidet et system for å lage et samleresultat per fag.
Utdanningsdirektoratet har opplyst at data for årets avgangselever ikke vil være tilgjengelig før 19. oktober. Utdanningsdirektoratet har derfor med grunnlag i resultatene fra skoleåret 2014-2015 laget et grovt estimat basert på hvor mange elever som har standpunkt og eksamen i matematikk programfag og fellesfag, og hvor stor andel som ikke oppfyller kravet i de ulike fagene for dette kullet.
Utgangspunktet er at ca. 43 000 av elevene som gikk ut av videregående opplæring skoleåret 2014-2015 hadde tatt et studieforberedende utdanningsprogram. Grove beregninger viser at mellom 40 og 50 prosent av elevene oppfyller de fastsatte kravene i matematikk for opptak til lærerutdanning.
Samordna opptak har hentet ut tall fra Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) og det nasjonale opptaket til høyere utdanning. Omtrent 31 000 av årets kull har søkt opptak til høyere utdanning og 64 %, det vil si cirka 20 000 søkere, tilfredsstiller det nye karakterkravet i matematikk som er innført fra årets opptak til grunnskolelærerutdanninger og 5-årig lektorutdanning. Det er rimelig godt samsvar mellom resultatene fra Utdanningsdirektoratet og Samordna opptak.
Vedlagt følger tabell med fordeling av 20 015 førstevalgsøkere som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak og som tilfredsstiller kravet til matematikk for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene med grunnlag i vitnemål utstedt i 2016 som er lagret i den nasjonale vitnemålsdatabasen. Jeg gjør oppmerksom på at det i tallene fra Samordna opptak ikke er tatt høyde for at søkere til lærerutdanningene også må ha 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på 3,0 i norsk for å være kvalifisert for de aktuelle lærerutdanningene.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format