Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1480 (2015-2016)
Innlevert: 25.08.2016
Sendt: 25.08.2016
Besvart: 31.08.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Miljødirektoratet anbefaler at håndteringen av kasserte fritidsbåter finansieres gjennom et årlig gebyr og et obligatorisk småbåtregister.
Er statsråden enig i Miljødirektoratets faglige anbefaling og vil regjeringen legge fram en sak om dette i budsjettet?

Begrunnelse

Denne uken leverte Miljødirektoratet rapport og anbefaling om hvordan vi skal håndtere kasserte fritidsbåter. Dette har i lang tid vært en stor miljøutfordring, særlig på steder med større småbåthavner. Denne rapporten har derfor vært etterlyst i lang tid. Direktoratets klare anbefaling er at håndteringen skjer ved et gebyrfinanisert obligatorisk småbåtregister. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser betaler og vil bidra til å få bukt med problemet med ulovlig kasserte fritidsbåter. Direktoratet peker også på at et obligatorisk småbåtregister vil ha betydelig nytteverdi for andre samfunnssektorer som politi, redningstjeneste, tollvesen og forsikringsbransjen.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Ulovlig håndtering av kasserte fritidsbåter kan utgjøre et betydelig miljø- og forurensningsproblem, først og fremst lokalt. Fritidsbåter er laget av ulike materialer og inneholder en rekke farlige stoffer. Når det gjelder innhold av farlig avfall varierer mengden med type båt, men dumping av fritidsbåter i havet kan være skadelig for fisk, fugler og dyr, og kan også påvirke områder i skjærgården negativt.
Det er den som eier båten som har ansvar for at den leveres til et godkjent mottak for å sikre trygg behandling. Det varierer kommuner imellom i hvilken grad kasserte fritidsbåter inngår som en del av husholdningsavfallet som kommunen plikter å ta imot.
Nylig mottok jeg et forslag fra Miljødirektoratet om finansiering og organisering av returordning for kasserte fritidsbåter. Det foreslås å opprette et obligatorisk og gebyrfinansiert småbåtregister, hvor gebyret er ment å skulle dekke kostnadene ved etablering, drift av registeret og returordningen. I en slik ordning vil levering, miljøsanering og behandling av kasserte fritidsbåter blir tatt hånd om. Miljødirektoratet foreslår videre at det utredes om mindre og enkle fritidsbåter skal inngå i kommunens lovpålagte renovasjon og finansieres over avfallsgebyret.
Det er viktig å få på plass en ordning hvor kasserte fritidsbåter leveres inn til godkjent behandling, og jeg vil vurdere Miljødirektoratets forslag nøye. Det blir derfor for tidlig å konkludere denne saken i budsjettdokumentene for 2017.