Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1505 (2015-2016)
Innlevert: 29.08.2016
Sendt: 29.08.2016
Besvart: 02.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Det arbeides med å få på plass opptak av lyd og bilde i norske rettssaler. Dette vil være en viktig rettssikkerhetsreform. Frem til dette er på plass er det ønskelig for mange å kunne selv ta opp lyd. I dag har de fleste en smarttelefon hvor man enkelt, og uten å forstyrre rettsforhandlingene, kan ta opp lyd. Allikevel opplever mange at dommerne nekter at slikt opptak kan finne sted.
Hva tenker statsråden om dette?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Vi arbeider for å få på plass utstyr for lyd- og bildeopptak så snart som mulig. Som det fremgår av spørsmålet er innføring av lyd- og bildeopptak i norske rettssaler fortsatt under utredning. Temaet vil blant annet bli vurdert av Straffeprosesslovutvalget som skal levere sin utredning 1. november 2016. Det inngår videre i en utredning av ny domstollov av Tron Løkken Sundet, som ble sendt på høring tidligere i år. Det er også avsatt to millioner kroner til et prøveprosjekt med lydopptak i en tingrett og en lagmannsrett i statsbudsjettet for 2016.
Utgangspunktet i dag er at lydopptak i retten er tillatt. Det kan være mange gode grunner til at parter ønsker å ta opp lyd under rettsaken. Etter domstolloven § 133 kan imidlertid retten nekte opptreden som forstyrrer forhandlingene eller krenker domstolens verdighet. Det er således opp til den rett som har en sak til behandling å vurdere om private lydopptak kan nektes i den konkrete saken.