Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1529 (2015-2016)
Innlevert: 01.09.2016
Sendt: 02.09.2016
Besvart: 06.09.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Flere kommuner har samvittighetsfullt fulgt pålegg og anmodninger fra regjering og byråkrati og har lagt ned mye arbeid og store ressurser i å legge til rette for mottak av flyktninger og asylsøkere i sin kommune. Nå legger UDI ned flere mottak.
Hvordan har regjeringen tenkt å kompensere kommunene for de merutgifter disse har hatt for å tilrettelegge for flyktning- og asylankomstene?

Begrunnelse

Opprettelse av flyktning- og asylmottak medfører store utfordringer for mange kommuner. Mange har hatt betydelige utgifter for å blant annet tilpasse skolene til økte elevtall, ruste opp den kommunale helsetjenesten og tilpasse sosiale tjenester for de ankomne. Nå legges mange mottak ned. Dette gir utfordringer for økonomien til mange kommuner. Det er viktig at kommunene ikke straffes økonomisk for å følge de pålegg og anmodninger som kommer fra statlige myndigheter.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Tilstrømmingen av asylsøkere i fjor høst var langt større enn Norge har opplevd tidligere og den skjedde over svært kort tid. Kommunene tok et stort ansvar for å bidra til å løse denne utfordrende situasjonen. Jeg ønsker å gi honnør til kommunene og andre aktører i lokalsamfunnet for den ekstraordinære innsatsen de gjorde i denne situasjonen.
Mottakssystemet skal være fleksibelt og kostnadseffektivt, og kapasiteten må tilpasses behovet. Lave asylankomster så langt i 2016 gjør det nødvendig at antall mottaksplasser reduseres.
Kommuner med asylmottak kompenseres for lovpålagte oppgaver, gjennom tilskudd til vertskommuner for asylmottak. Tilskuddet gir kompensasjon til kommunene for utgifter til helse, barnevern, tolker og administrasjon i forbindelse med drift av mottak i kommunen. Vertskommunetilskuddets grunnsats for kommuner med asylmottak og årssats per plass i ordinære mottak ble økt med om lag 20 pst. i 2016. Kunnskapsdepartementet har også et eget tilskudd for grunnskoleopplæring.
Vertskommunenes utgifter evalueres jevnlig. Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen skal i 2016 gjennomføre en kartlegging av hvorvidt dagens vertskommunetilskudd dekker kommunenes faktiske utgifter til tjenestetilbud knyttet til mottakene. Kartleggingen vil være ferdig i slutten av november 2016. Regjeringen og KS er enige om fremdriftsplanen. Regjeringen vil på grunnlag av resultatene i kartleggingen vurdere behov for endringer i tilskuddet.