Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1552 (2015-2016)
Innlevert: 06.09.2016
Sendt: 06.09.2016
Besvart: 12.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): I tertialrapporteringen til Helse Sør-Øst RHF for første tertial 2016 kommer det frem at det er 49 651 pasienter som har såkalt «åpen henvisningsperiode uten ny kontakt».
Er dette pasienter som kommer i tillegg til de 80 000 pasientene regjeringen tidligere har opplyst har såkalt «passert tentativ tid for kontakt» og som ikke er håndtert som planlagt, eller inngår disse 49 651 pasientene i grunnlaget på 80 000?

Begrunnelse

Stortinget ønsker mer informasjon om de reelle ventetidene pasientene opplever. Tidligere har regjeringen opplyst at de vil be Helsedirektoratet gjennomgå hvorfor brøken mellom pasienter som blir satt til videre utredning kontra pasienter som får en frist til behandling har endret seg kraftig. I tillegg har regjeringen opplyst om at det er vel 61 000 pasienter i Helse Sør-Øst som ikke er håndtert av sykehusene innenfor den (tentative) fristen sykehuset har lovet pasientene. Dette tallet har senere blitt oppjustert til vel 80 000 pasienter.
Det kan se ut som nå er enda flere pasienter som sykehusene ikke har tilstrekkelig kontroll med. I gruppen som opplyses har navnet «åpen henvisningsperiode uten ny kontakt», er det antagelig mange typer pasienter. Men det trenger ikke være mer enn en håndfull pasienter med alvorlige tilstander i gruppen, for å kalle det alvorlig at sykehusene ikke har tilstrekkelig kontroll og oversikt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF opplyser at indikatorene "pasienter med passert tentativ tid til kontakt" og "antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt" brukes for å følge forløpet til pasienter som er til utredning, behandling eller oppfølging. Det er viktig å at alle avdelinger og poliklinikker har god oversikt over når pasienter som er i forløp skal tilbake til oppfølging på poliklinikker og avdelinger. Denne informasjonen ligger i det pasientadministrative systemet.
I mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1446 viste jeg til at det per 5. august var 61 906 pasienter der tentativ tid er passert i Helse Sør-Øst. Tallet omfatter pasienter henvist etter 1.1.2010. Videre opplyste jeg om at dersom en inkluderer pasienter henvist før 2010, dvs. pasienter med lange behandlingsforløp, viser foreløpige tall en økning på om lag 20 000. Helse Sør-Øst opplyser at antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt var 48 400 per juli 2016.
De to indikatorene er ulike og kan ikke summeres.
Indikatoren "pasienter med passert tentativ tid til kontakt" er definert som antall nyhenviste pasienter og pasienter som allerede er i et forløp og der planlagt dato for neste kontakt er overskredet.
Til sammenligning viser indikatoren "antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt" pasienter der henvisningsperioden fortsatt holdes åpen uten at avtale om tid for oppfølging eller tentativ dato er registrert. Det kan i denne gruppen være pasienter som har avsluttet et behandlingsopplegg eller pasienter som skal ha videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Felles er at avslutning eller videre oppfølging ikke er registrert i det pasientadministrative systemet. For å sikre at pasienter får ny planlagt kontakt tilknyttet aktuell henvisning ved sykehuset eller avsluttes korrekt i systemet, må sykehuset ta ut en egen rapport for å synliggjøre hvilke pasienter dette dreier seg om. Dette skal være en fast rutine, og indikatoren benyttes i den faste oppfølgingen i lederlinjen for å ha oversikt over status og sette inn forbedringstiltak og opplæring.