Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1560 (2015-2016)
Innlevert: 07.09.2016
Sendt: 07.09.2016
Besvart: 15.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): I Byggeindustrien 31. august står det å lese at Jernbaneverkets prosjektorganisasjon for utbyggingen av Follobanen har avdekket flere avvik hos underleverandører. Tidligere er det avdekket lignende avvik ved Ryfast-prosjektet.
Hva mener statsråden er grunnen til at dette forekommer i så stort monn, og hvilke grep vil han sette i verk for at regler om minstelønn, pålagt hviletid og maksimalt antall arbeidstimer blir overholdt ved de mange store infrastrukturprosjektene i Norge?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringens store økning i bevilgningene til både drift/vedlikehold og investeringer innen samferdsel åpner for høy aktivitet og dermed mange nye aktører i bransjen. Det er derfor viktig med en hensiktsmessig kontrollvirksomhet både for å sikre arbeidstakernes rettigheter, og at ulike selskap konkurrerer på like vilkår. På dette området skjer det nå veldig mye, og de statlige etatene gjør selv en omfattende jobb for å avdekke juks og lovbrudd. Jeg mener derfor det blir feil tilnærming å snakke som om at man først nå skal gjøre grep. For meg handler det om å videreføre og forsterke det gode arbeidet som er i gang.
Jeg minner om at problemene som er avdekket i stor grad handler om resultatene fra kontrollarbeid som etatene selv gjør. Jernbaneverket opplyser at de selv har gått ut med opplysninger til bygg.no om et pågående revisjonsarbeid, og at det gjennom dette er avdekket brudd på kontraktsbestemmelser om lønns- og arbeidstidsbestemmelser hos underentreprenører på Follobaneprosjektet.
For å bekjempe brudd på lønns- og arbeidsvilkår innen bygge- og anleggsbransjen i Norge, er det nødvendig at myndigheter, byggherrer og bransjeforeninger står sammen om dette. Oppdragsgiver skal følge de føringer som følger av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og sikre at alle leverandører følger norsk lov. Statens vegvesen og Jernbaneverket opplyser at de sammen med bransjen jobber aktivt med forebyggende tiltak og strengere kontroll for å motvirke sosial dumping og har bl.a. utviklet verktøy for gjennomføring av kontroll både innen utbygging, drift og vedlikehold.
Samferdselsetatene vil i tiden framover satse ytterligere på å bygge opp spisskompetanse innen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår for å være best mulig rustet til å avdekke eventuelle brudd på kontraktens bestemmelser innenfor disse feltene. Statens vegvesen har opprettet regionale arbeidsgrupper som skal bistå prosjektene i arbeidet mot sosial dumping. Gjennom etatens handlingsplan mot sosial dumping vil de evaluere igangsatte tiltak og vurdere behovet for nye og forbedrede tiltak. Follobaneprosjektet har en egen LO-koordinator for å følge med på lønns- og arbeidsvilkår. For ytterligere å forsterke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er Jernbaneverket i ferd med å etablere en samarbeidsavtale med Skattedirektoratet. Jernbaneverket har også implementert et nytt leverandørevalueringssystem som vil bidra til å luke ut useriøse aktører i kvalifisering før tildeling av kontrakt.
Statens vegvesen etablerer en erfaringsdatabase der det samles erfaringer fra tidligere oppdrag. Dette vil være et viktig tiltak for å kunne bruke erfaringer fra tidligere prosjekter mer systematisk enn det vi har gjort fram til nå, samtidig som det vil være et bidrag til utvikling av entreprenørene.
Det offentlige har et ansvar for å være tydelige på krav til lønns- og arbeidsvilkår. Samferdselsdepartementets inntrykk er at Jernbaneverket og Statens vegvesen tar utfordringene i bransjen på alvor.