Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1590 (2015-2016)
Innlevert: 13.09.2016
Sendt: 13.09.2016
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 26.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Hva er Sykehuspartners og det regionale senterets rolle i videre drift av i Helse Sør-Østs IKT-systemer hvis de flagges ut, hva betyr en utflagging for samfunnssikkerhet, antall arbeidsplasser og norske kompetansemiljø på store IKT-infrastrukturer og mener statsråden at utflagging av helsedatabehandling er i tråd med det identifiserte behovet for å forbedre leverandørstyringen i regionen og flytte styringsretten fra leverandør til Helse Sør-Øst?

Begrunnelse

Drift av grunnstrukturen i Helse Sør-Østs IKT-systemer er vedtatt utflagget, ifølge NRK til et amerikansk konsern som driver store deler av virksomheten fra India. Helse Sør-Østs IKT-strategi, godkjent av styret 17. desember 2015, fastslår at Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger skal «ha ansvaret for forvaltning av standarder for arbeidsprosesser som overleveres sammen med IKT-løsningene fra Digital fornying. Dette inkluderer grunndata med informasjonsmodell for ulike standardiseringsområder som medikasjon, kritisk informasjon. Dette skal utøves av eller i samarbeid med Sykehuspartner HF.» Strategien sier videre at «Det er behov for å forbedre leverandørstyringen i regionen. Den faktiske styringsretten bør i større grad flyttes fra leverandør til Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene slik at Helse Sør-Øst blir i bedre stand til følge opp leverandørenes leveranser på taktisk og operativt nivå, og kunne måle kvaliteten opp mot kravene som er stilt. I gjennomføringen av IKT-strategien skal det skapes bedre forutsigbarhet ved at planene til Helse sør-øst og leverandørene er samkjørte.
Leverandørstyringen skal også profesjonaliseres slik at Helse Sør-Øst blir en tydeligere og forutsigbar kunde, og samtidig blir i bedre stand til å kunne stille tydelige krav til leveransene fra et kontaktpunkt.» Ifølge NRK viser i tillegg utredninger ansatte har gjort at det vil være billigere og bedre å la egne folk utvikle nye IT-systemer, og konserntillitsvalgt Øverland er sitert på at kompetansen allerede finnes i eget hus, men at styret ikke har ønsket å diskutere alternativer.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 8. september i år å gjennomføre en omfattende modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur, og at dette skulle skje ved bruk av en ekstern leverandør. Da deler av denne tjenesteavtalen vil bli kategorisert som finansiell leasing, ble saken behandlet i foretaksmøte 15. september i år.
Foretaksmøtet understrekte at avtalen om modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur ligger innenfor styrets ansvar for å sørge for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet, jf. Lov om helseforetak § 28. Det tilligger derfor styret i Helse Sør-Øst RHF å fatte vedtak om at moderniseringen skal gjennomføres ved bruk av ekstern leverandør.
Foretaksmøtet viste til vedtektene § 12, sist endret 7. januar 2015, hvor det bl.a. heter:
"Helse Sør-Øst RHF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler med en kontraktsverdi på inntil 100 mill. kroner pr. avtale. Finansielle leieavtaler utover dette beløpet må forelegges foretaksmøtet." Foretaksmøtet godkjente, ut fra sak 069-2016 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, at deler av tjenesteavtalen som omtales i saken kan innebære finansiell leasing og at beløpet kan overstige 100 mill. kroner.
Helse Sør-Øst RHF har informert departementet om at Sykehuspartener HF fortsatt skal være ansvarlig for den samlede IKT-leveransen mot helseforetakene i Helse Sør-Øst, og vil være den formelle avtalepart med den eksterne leverandøren. Videre har de informert departementet om at modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst er en nødvendig for å lykkes med å videreutvikle Sykehuspartner HF som en sterk og effektiv tjenesteleverandør som understøtter helseforetakenes behov, samt for å gjennomføre digital fornying i tråd med gjeldende strategier. Planen er å gjennomføre tiltak som kan understøtte en digitalisering, modernisering og standardisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser i helseforetakene, og i denne sammenheng er en modernisert infrastruktur helt avgjørende.
Helse Sør-Øst RHF har i dag en tilnærming hvor helseregionen i hovedsak eier, opererer og forvalter sin IKT-infrastruktur og sine IKT-tjenester i egen regi gjennom Sykehuspartner HF. For å sikre at Sykehuspartner HF leverer tjenester som understøtter helseforetakenes behov, skal organisasjonen utvikles i en mer sykehusnær retning. Dette innebærer at kompetansen og kapasiteten i Sykehuspartner HF styrkes innenfor forvaltning og anvendelse av kliniske og administrative applikasjoner. Dette må imidlertid skje på en kostnadseffektiv måte, og slik at Sykehuspartner HFs kostnads- og investeringsnivå tilpasses foretaksgruppens økonomiske bæreevne.
Modernisering av helseregionens IKT-infrastruktur gjennomføres i dag som et program innenfor satsningen Digital fornying, med en samlet forventet investering på i underkant av tre milliarder kroner, og et årlig investeringsnivå på 3-400 millioner kroner. Programmet forventes ferdigstilt innen 2025. Prosjektet er organisert med nøkkelressurser fra Sykehuspartner HF, deltakere fra helseforetakene og støttet av innleide ressurser for å ivareta nødvendig kapasitet i gjennomføringen. Digital fornying og infrastrukturmoderniseringsprogrammet er underlagt ekstern kvalitetssikring,
Helse Sør-Øst RHF har informert departementet om at styrets beslutning om at modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur skal skje ved bruk av en ekstern leverandør bygger på utredninger som har pågått over en lengre periode, hvor et eksternt partnerskap innen IKT-infrastrukturmodernisering er sammenholdt og vurdert mot en videre drift og modernisering i egen regi.
Helse Sør-Øst RHF har forsikret departementet om at det er en forutsetning at avtalen ivaretar alle krav til informasjonssikkerhet og personvern i lov og forskrift. Avtalen Helse Sør-Øst skal inngå med ekstern leverandør stiller krav om at alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av pasientdata og krav til separasjon av helseforetakenes data. Personell som drifter infrastruktur skal ikke ha tilgang til personsensitiv informasjon, og det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse som dokumenterer at kravene til behandling av personsensitiv informasjon er tilfredsstilt. Avtalen innebærer slik jeg har forstått det at om lag 150 av Sykehuspartner HFs ansatte vil blir virkesomhetsoverdratt til ekstern partner.
Avslutningsvis vil jeg vise til at Regjeringen bygger sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser, og at flere private tjenestetilbydere kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver. Jeg er positiv til å konkurranseutsette denne typen ikke-medisinske tjenester. En slik avtale vil gi raskere modernisering og lavere driftskostnader. Det gir sykehusene mer penger til pasientbehandling. Det er Helse Sør-Øst RHFs vurdering at samarbeidet med ekstern partner i moderniseringen av IKT infrastrukturen, vil styrke deres arbeid med pasientbehandling og pasientsikkerhet.