Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1625 (2015-2016)
Innlevert: 20.09.2016
Sendt: 21.09.2016
Besvart: 27.09.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Rovviltnemdene ønsker felling av 47 ulver i Norge. Blir dette gjennomført vil over halvparten av den norske ulvebestanden bli skutt. Vedtaket skjer samtidig som den svenske ulvebestanden er redusert med 20 pst. Når begge land reduserer antallet ulv blir den skandinaviske bestanden mer sårbar og risikoen for innavl øker.
Vil statsråden ta kontakt med svenske myndigheter for å vurdere om det er forsvarlig å skyte 47 ulv i Norge samtidig som den svenske bestanden reduseres?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Klima- og miljødepartementet er klageinstans på alle vedtak som fattes av de regionale rovviltnemndene. Normalt påklages slike vedtak, og i denne konkrete saken er det allerede flere som har varslet at de vil påklage rovviltnemndenes kvotefastsettelse. Jeg kan derfor ikke gå inn på konkrete vurderinger i den aktuelle saken på nåværende tidspunkt.
Jeg vil behandle alle klager i denne saken meget grundig, og stortingsvedtaket fra 6. juni 2016 vil være utgangspunktet for min vurdering. Samtidig vil jeg sikre at vi er innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og rovviltforskriften. Saken vil kreve vanskelige avveininger, og jeg mener det er viktig å se helheten i saken. Dette inkluderer også å se til hva som skjer på svensk side av grensen.
Som det følger av Meld. St. 21 (2015–2016) - Ulv i norsk natur - Bestandsmål for ulv og ulvesone har det vært gjort flere forsøk på å starte forhandlinger med Sverige om et felles bestandsmål for ulv som lever i revir på grensen mellom Norge og Sverige. Det har fra svensk side ikke vært mulig å starte slike forhandlinger. Sverige opplyste at prosessen med EU om forvaltning av ulv i forbindelse med Arts- og Habitatdirektivet må avsluttes før de eventuelt kunne starte forhandlinger med Norge om fordeling av ulv i grenserevir. Noe nærmere tidsangivelse for når prosessen med EU forventes avsluttet kunne ikke svenske myndigheter gi. På bakgrunn av at det virket lite sannsynlig at man kunne starte forhandlinger med Sverige i overskuelig fremtid, besluttet regjeringen at det i tråd med rovviltforlikets punkt 4.3 skulle fremmes en sak for Stortinget om fastsettelse av bestandsmål for ulv uten at det foreligger en avtale med Sverige om fordeling av grenseulv.
Selv om vi ikke har et felles bestandsmål med Sverige forvalter begge land ulv som lever på begge sider av grensen. Hva det enkelte land beslutter med hensyn til uttak av slike ulver påvirker bestandssituasjonen og bestandsmålet i begge land. Jeg vil derfor undersøke om svenske myndigheter vurderer uttak av ulv som lever i grenserevir mot Norge, og som således kan påvirke bestandssituasjonen og bestandsmålet også på norsk side. Videre er det slik at innavlsnivået og omfanget av ulovlig jakt er forhold som er viktige i vurderingen av om man skal legge seg høyt eller lavt innenfor intervallet av det bestandsmålet Stortinget har vedtatt. Den genetiske situasjonen og ulovlig jakt vil derfor være blant de momenter jeg vil vurdere i en eventuell klagebehandling.