Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1673 (2015-2016)
Innlevert: 30.09.2016
Sendt: 30.09.2016
Besvart: 10.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden innføre tiltak for å få flere kvinner til å sjekke seg for livmorhalskreft, og vil regjeringen snarlig innføre en ordning der alle kvinner i aktuell alder hvert tredje år får brev med innkalling til undersøkelse for livmorhalskreft?

Begrunnelse

Fire av ti kvinner mellom 25 og 29 år følger ikke anbefalingen om å ta celleprøve fra livmorhalsen. En slik celleprøve kan føre til at livmorhalskreft oppdages og at behandling startes i tide med et godt resultat.
Kreftforeningen har tatt til orde for en lignende praksis som ved mammografi. De ber om at alle aktuelle kvinner regelmessig mottar innkalling til å ta celleprøve. Det er stor sannsynlighet for at dette vil få antallet som lar seg undersøke til å gå opp og at flere tilfeller av livmorhalskreft vil oppdages på et tidlig stadium.
Hvert år får over 300 kvinner livmorhalskreft, og 70 dør av sykdommen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De siste årene er det observert et økende antall tilfeller av livmorhalskreft hos kvinner under 40 år. Samtidig viser en studie fra Kreftregisteret at under halvparten av inviterte kvinner med innvandrerbakgrunn møter opp til prøvetaking, og også at færre unger kvinner generelt følger anbefalingen om regelmessige celleprøver. Det er ønskelig å øke oppslutningen om livmorhalsprogrammet hos disse målgruppene.
Som et av tiltakene har Kreftforeningen foreslått at invitasjonen til å delta i livmorhalsprogrammet skal omfatte timeavtale for oppmøte til celleprøve, slik det gjør for mammografiprogrammet. Jeg er kjent med at det har vært gjennomført en randomisert studie i regi av Kreftregisteret der målet var å se om invitasjon til screening med tid og sted ville føre til økt oppmøte, og at denne studien viste at oppmøte var 20 % blant kvinner som fikk normal påminnelse, mot 37 % hos kvinner som fikk invitasjon med tid og sted.
Jeg ber derfor Helsedirektoratet utrede hvordan livmorhalsprogrammet eventuelt kan endres slik at invitasjonen til å delta inneholder timeavtale hos fastlege eller jordmor, og hvor effektivt et slikt tiltak vil være sammenliknet med andre mulige tiltak for å øke oppslutningen om programmet.