Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:60 (2016-2017)
Innlevert: 13.10.2016
Sendt: 14.10.2016
Besvart: 24.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jorid Juliussen Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Juliussen Nordmelan (A): Hvordan vil statsråden bidra til å øke mulighetene for å skjerme seg selv for ufrivillig eksponering av lateks?

Begrunnelse

Lateks er et kraftig allergen som kan forårsake kontakteksem, kløe, oppkast, pustebesvær og i alvorlige tilfeller anafylaktisk sjokk. Etter at bruken av naturlateks i helsevesenet økte på 80- og 90-tallet har forekomsten av allergi mot lateks økt. Gjentatt eksponering for naturlateks kan fremkalle allergi, og den kan ikke kureres.
I dag brukes naturlateks i blant annet engangshansker, ballonger, bleier, smokker, en rekke barneleker, kondomer, sko og klær. Det er ikke påbudt å merke produkter som inneholder naturlateks.
Produkter som engangshansker, som brukes mye på legekontorer og sykehus, danner lateksstøv i luften og kan være farlig for allergikere. Det amerikanske Mattilsynet (FDA) foreslo i 2016 å forby all bruk av latekshansker i helsevesenet, begrunnet i at de utgjør en omfattende og urimelig risiko for ansatte og pasienter. Det eksisterer gode alternativer til bruk av latekshansker.
Lateks er særlig akutt i produkter som gjør at det beveger seg over i luften, som gummihansker i helsevesenet og på restauranter, ballonger og lignende. Det finnes også uten noen type merking i plaster, barneleker, sko og klær, utstyr i helsevesenet og i bildekk. Mange restauranter bruker slike hansker i tilberedning av mat, til tross for at lateks går over i maten. Asfalt er en særskilt problemstilling. Det har vært gjort forsøk med å tilsette gamle bildekk i asfalt og underlag for lekeplasser de siste årene. Dette gjør all asfaltlegging farlig for allergikere, i tillegg til at det fører til konstant eksponering når det er varmt i luften. Det er bekymringsverdig om dette skal bli vanligere i Norge også. Kunstgress skaper store problemer for enkelte fordi det dras med inn i hus og vaskemaskiner. Dette har også Miljødirektoratet tatt opp.
Det er selvsagt hver enkelt sitt ansvar å unngå allergener, men i dette tilfellet virker det som om allergikeren må ta veldig stort ansvar for å unngå eksponering selv, ettersom det ikke finnes gode merkeordninger for produkter som inneholder lateks, og fordi det er vanskelig å vite om det kan ha blitt brukt latekshansker eller andre produkter som sprer lateks i lufta i et rom man beveger seg inn i.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Miljømyndighetene forvalter blant annet regelverk om klassifisering og merking og begrensninger av stoffer, stoffblandinger og enkelte produktgrupper av hensyn til miljø og helse. Det er i dag få krav om innhold i eller merking av produkter som inneholder lateks i henhold til regelverket miljømyndighetene har ansvar for.
Forekomsten av lateksallergi i den generelle befolkningen ligger ifølge det meste av internasjonal litteratur under 1 %. Enkelte grupper av befolkningen har høyere forekomst av lateks-sensibilisering, og har en høyere risiko for å utvikle allergi mot lateks. Dette er allergiske pasienter, individer arvelig disponert for allergiutvikling, pasienter med gjentatte ryggmargsoperasjoner eller med urinveislidelser, og mennesker (yrkesgrupper) som generelt har mye kontakt med lateks. For eksempel er forekomsten av lateksallergi betydelig høyere for helsearbeidere (3-17 %).
Helsedirektoratet har utarbeidet Handlingsprogram for astma, allergi og annen overfølsomhet, Allergifrisk 2015–2024. I alle de fire helseregioner er det nå opprettet sentre for astma, allergi og annen overfølsomhet (AAO-sentre). Som handlingsprogrammet beskriver har Helsedirektoratet tatt ansvar for å etablere nettverk mellom sentrene. I tillegg skal sentrene etablere regionale og lokale nettverk. Handlingsprogrammet legger vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak. Lik behandling fra nord til sør og kvalitetssikring av utredning og diagnostisering av pasienter, står meget sentralt i arbeidet. Det er et overordnet mål at færre utvikler astma, allergi og overfølsomhet. Et eksempel på tiltak som Helsedirektoratet informerer om er latekssikre operasjoner. Dette er gjennomført på Barneavdelingen på UNN. I følge direktoratet er lateksallergi i denne avdelingen på vei ned i omfang, også fordi de har sluttet med pudder i hanskene som gjorde at eksponeringen for lateks også var gjennom luften.
Å gjennomføre tiltak for å redusere latekseksponering i helsetjenesten forutsetter kunnskap og kompetanse. Oppfølgingen av handlingsprogram for astma, allergi og annen overfølsomhet skal bl.a. bidra til dette.