Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:68 (2016-2017)
Innlevert: 14.10.2016
Sendt: 17.10.2016
Besvart: 21.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Mener statsråden det er rimelig at en arbeidsledig som er ute av landet i noen dager mister rette til dagpenger i de dagene det gjelder?

Begrunnelse

Eksempelet jeg har fått tilsendt gjelder en arbeidsledig som ble påspandert en reise i 5 dager. Vedkommende hadde med seg PC og jobbet hver dag med å søke jobber. Ved hjemkomst får vedkommende beskjed om han blir trukket i dagpenger for disse dagene. Det er vanskelig å finne informasjon om disse reglene på NAV sine hjemmesider.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: For å ha rett til dagpenger under arbeidsløshet stilles det bl.a. vilkår om at dagpengemottakeren må oppholde seg i Norge. Kravet gjelder som hovedregel, men det er gjort flere unntak fra vilkåret. Disse fremgår av forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet (dagpengeforskriften).
Etter dagpengeforskriften kap. 1 er det bl.a. adgang til å motta dagpenger ved kortvarige opphold i annet EØS-land i forbindelse med jobbintervju, ved opphold på Svalbard og i forbindelse med etablering av egen næringsvirksomhet.
Med virkning fra og med 1.1. 2016 kan dessuten arbeidsløse som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, oppholde seg utenlands i forbindelse med ferie, i inntil fire uker.
I tillegg gjelder det unntak som følger av EU-trygdeforordningen (fotnote), som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen. Disse er nærmere regulert i dagpengeforskriften kap. 13. Blant annet åpner disse bestemmelsene for å oppholde seg i et annet EØS-land for å søke jobb der, med norske dagpenger, i inntil tre måneder.
Kravet om opphold i Norge må ses i sammenheng med det grunnleggende kravet om å være reell arbeidssøker og disponibel for ethvert tilbud om jobb, hvor som helst i landet. Umiddelbar nærhet til det arbeidsmarkedet man har vært og ønsker å være en del av, er da viktig. Arbeids- og velferdsetaten skal videre kunne følge opp arbeidssøkerne, for eksempel med tilbud om arbeidsmarkedstiltak eller bistand til jobbsøkingsaktiviteter. Etaten må dessuten kunne kontrollere om vilkårene for rett til dagpenger er oppfylt til enhver tid. Slik oppfølging og kontroll er vanskelig å gjennomføre overfor personer som ikke oppholder seg i Norge.

-----------------------------------------

Fotnote:
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeytelser.