Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:69 (2016-2017)
Innlevert: 14.10.2016
Sendt: 17.10.2016
Besvart: 25.10.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Har statsråden vurdert hva konsekvensene vil være for NAMMO Raufoss, dersom hæren kapasiteter av stridsvogner og artilleri ikke videreføres, og hvilke konsekvenser dette vil ha for produksjon av stridsvogn- og artilleriammunisjon og arbeidsplasser knyttet til denne produksjonen?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. oktober 2016 med spørsmål fra stortings-representant Anne Tingelstad Wøien om bl.a. konsekvenser for NAMMO Raufoss (Nammo) dersom Hærens kapasiteter av stridsvogner og artilleri ikke videreføres.
Nammo er en av Norges største og viktigste forsvarsindustribedrifter med solide og lange tradisjoner innen utvikling, produksjon og leveranser til Forsvaret. Gjennom mange år har Nammo også oppnådd en betydelig suksess på det internasjonale markedet, noe som har gitt bedriften flere ben å stå på – og samtidig bidratt til å trygge arbeidsplasser i et geografisk område av Norge som tradisjonelt har ligget i "oljeskyggen".
Produktene som leveres fra Nammo er viktige for Forsvaret, og vil fortsette å være det også i fremtiden. Jeg vil i denne sammenheng nevne at ammunisjonsprodukter er et av regjeringens åtte prioriterte, teknologiske kompetanseområder i samarbeidet med norsk forsvarsindustri, jf. Meld. St. 9 (2015-2016) som ble fremlagt høsten 2015.
Regjeringen la i sommer fram en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Med denne langtidsplanen legges grunnlaget for en langsiktig og bærekraftig utvikling av Forsvaret med reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Det ligger i langtidsplanen at Hæren skal styrkes, allerede fra 2017. Dette er også behørig reflektert i budsjettforslaget for neste år, der det legges opp den den største styrking av Hæren på svært mange år.
Regjeringen har satt av betydelige midler til fremtidige investeringer i Hæren. For at disse midlene skal brukes optimalt vil regjeringen gjennomføre en landmaktstudie for å sikre en mest mulig relevant innretning av landmakten hvor slagkraft, mobilitet, reaksjonsevne, våpenrekkevidde og -presisjon er viktige faktorer. Vurderinger av de planlagte investeringene i stridsvogner og artilleri vil være en naturlig del av denne studien. Jeg vil i forlengelsen av dette påpeke at det både i det fremlagte forslaget til ny langtidsplan og budsjettforslaget for 2017, settes av store midler til anskaffelser av bl.a. ammunisjon. Dette er satsninger som er flerårige og viktige for bedrifter som Nammo.