Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:74 (2016-2017)
Innlevert: 14.10.2016
Sendt: 17.10.2016
Besvart: 20.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at prosjekteringen av nytt bygg til den samiske videregående skolen i Kautokeino tar hensyn til alminnelige standarder for moderne skolebygg i dag, samt framtidige behov?

Begrunnelse

Ordføreren i Kautokeino kommune har gitt uttrykk for uro vedr. Statsbygg sin prosjektering av nybygg for samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino.
Statsbygg er nå i gang med å planlegge det nye bygget, som skal erstatte dagens bygg fra 1957. Fra kommunens side er man bekymret over at det nye skolebygget er nedskalert fra i overkant av 4000 m2 til knappe 2070 m2 i nettoareal, med et neddimensjonert elevtall på 115 (som er en del under dagens elevtall). Det pekes blant annet på at skolen tenkes bygd uten gymsal, uten slaktehall, sammenslått bygg- og TIPhall, kun ett naturfagrom, kantine som kombinert klasserom samt at skolens fellesmøter/allmøter forutsettes å bli holdt hos andre institusjoner i kommunen. Fra kommunen og skolen er man bekymret for at det planlegges et bygg som ikke holder mål pedagogisk, helsemessig og sosialfaglig.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det planlegges nå for nytt bygg for Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino. Jeg har vært opptatt av at skolens brede fagtilbud skal videreføres og at bygget skal være av god kvalitet. Bygget prosjekteres i tett dialog med bruker og i prosessen ses det hen til videregående skoler som er bygget den senere tid andre steder i Norge.
Statsbygg leverte i desember 2013 et forprosjekt for nybygg av skolen til Kunnskapsdepartementet. Kostnadsrammene for prosjektet ble imidlertid funnet for høye. Det skyldtes dels at det ble prosjektert med et tall for elevplasser som ble for høyt, og dels at arealet pr elev var for stort. Statsbygg har derfor fått i oppdrag å revidere dette forprosjektet for å få kostnadene ned. I oppdraget er antall elevplasser redusert fra 150 til 115. Det er høyere enn dagens faktiske elevtall som er 94 fulltidselever per 1. oktober 2016. Grunnen til at elevplasstallet settes høyere enn dagens elevtall er dels at det er et bredt fagtilbud ved skolen som gjør at alle klasser ikke er helt fulle hvert år, og dels at det skal være mulig å ta imot et noe økt antall elever. For å holde kostnader nede har vi også satt rammer for arealer til 18 kvm netto per elev. Dette ligger noe over det Statsbygg har anbefalt med utgangspunkt i arealnormer og areal for andre skoler som det er relevant å sammenligne med. Jeg mener rammene legger til rette for å ivareta særpreget og behovene ved skolen på en god måte, samt at de gir rom for å planlegge en moderne og god skole for framtidige elever.
Prosjekteringen gjøres, som nevnt over, av Statsbygg i dialog med bruker. Sentralt i dialogen vil være hvordan arealene og ressursene kan brukes best mulig for å få til gode romløsninger. Departementet har ikke lagt føringer på hvordan romløsningene bør være, herunder hvorvidt skolen skal bygges uten slaktehall, sammenslåing av bygg- og TIPhall, antall naturfagsrom, kantine osv., men for å komme til de beste løsningene må alle behov og muligheter gjennomgås.
Jeg ser også på alternativer til å bygge gymsal ved skolen. Departementet har spurt Kautokeino kommune om det er kapasitet ved flerbrukshallen til å ivareta skolens behov. Kommunen har svart at det, gitt noen forutsetninger, er kapasitet i flerbrukshallen til å ivareta dette behovet. Departementet ønsker derfor å gå i nærmere dialog med kommunen, og håper å få til en leieavtale.