Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:77 (2016-2017)
Innlevert: 17.10.2016
Sendt: 18.10.2016
Besvart: 27.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at ansatte ikke utøver uforsvarlig bruk av tvang mot barn i barnehagen?

Begrunnelse

I Aftenposten 17. oktober kan vi lese at ansatte opplever et "lovtomt" rom når det gjelder bruk av tvang i barnehagen. Episoder hvor barna blir utsatt for tvangsbruk spenner fra bruk av genser som tas på med makt når barnehagen skal ut på tur, til at store barn spennes fast i stoler når de er urolige. Kari Evensen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold, peker på at reguleringene som finnes i dag begrenser seg til å gi rett og plikt til inngripen i de tilfellene hvor barnet er i ferd med å skade seg selv eller andre.
Lindis Thorkildsen, som er leder for tre barnehager i Tønsberg, forteller til Aftenposten at hun mener det "brukes makt som oppleves krenkende for barna" i barnehagen i dag. Kari Evensen har på bakgrunn av dette henvendt seg til Utdanningsdirektoratet og bedt om en nasjonal veileder for bruk av tvang og fysisk makt i barnehagene.
Venstre har tidligere levert inn et representantforslag om utredning og bedre rapportering av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren. Helsekomiteen skal etter planen avgi sin innstilling i saken i desember. Dersom tvangsbruk i barnehager er uklart regulert, registrert og praktisert, kan det være aktuelt å gjøre en liknende utredning også i denne sektoren.
Barnehagen skal være et trygt og utviklende sted for alle barn.
Barn under skolealder har svært liten mulighet for selv å varsle om makt- og tvangsbruk, og det er vårt ansvar som samfunn å sørge for at deres rettigheter og verdighet blir ivaretatt.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Tvang overfor barn strider helt imot verdisyn og føringer i gjeldende rammeplan. Dette verdisynet og disse føringene er tydeliggjort i regjeringens forslag til ny rammeplan som nå er sendt på høring. Rammeplanen skal bli enda tydeligere på barns rettigheter i barnehagen og barnehagens forpliktelser overfor barna. Barns rett til medvirkning fremgår tydeligere, det samme er hensynet til barnets beste som er et overordnet prinsipp.
I forslaget til ny rammeplan legges det vekt på at barnehagen skal være en profesjonell og lærende pedagogisk institusjon der praksis kontinuerlig skal evalueres slik at man kan planlegge godt for å møte barnas ulike behov.
I forbindelse med ny rammeplan vil Utdanningsdirektoratet få i oppgave å utvikle veiledningsmateriell for barnehagene.
En tydeligere rammeplan vil gi bedre mulighet til å føre tilsyn med barnehagens innhold og bedre sikre at barns rettigheter ivaretas i barnehagen. Regjeringens forslag om å gi fylkesmannen hjemmel til å føre uavhengig tilsyn med barnehager, har blitt vedtatt av Stortinget, og lovendringen trådte i kraft 1. august i år.