Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:88 (2016-2017)
Innlevert: 19.10.2016
Sendt: 20.10.2016
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 28.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Flere kreftpasienter henvises til private sykehus for medisinsk behandling som ikke dekkes av det offentlige. De betaler for medisinen selv og momsen som følger med. Enkelte har vist til at dette oppleves urettferdig og at et alternativ kunne være å fjerne momsen eller innføre en refusjonsordning for pasienter som ikke får dekket denne type medisin fra det offentlige helsevesenet.
Vil finansministeren ev. sammen med helseministeren, vurdere tiltak som gjør denne medisinen rimeligere og tilgjengelig for flere?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spørsmålet er oversendt fra Finansministeren til Helse- og omsorgsministeren som riktig mottaker.
Regjeringen la 3. juni 2016 fram Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering for Stortinget. I meldingen drøftes merverdiavgift ved privat kjøp av legemidler særskilt.
I spesialisthelsetjenesten er det innført et nasjonalt system for innføring av nye metoder. Beslutninger om hvilke metoder som skal finansieres innenfor de regionale helseforetakenes rammer, ligger innenfor sørge for-ansvaret til de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene har delegert denne myndigheten til Beslutningsforum bestående av de fire administrerende direktørene. Systemet legger til rette for at det blir gjort grundige vurderinger av alle nye metoder ved bruk av metodevurderinger. Metodevurderingene gjennomføres i tråd med internasjonale standarder og undersøker bl.a. metodens effekt og kostnader. Når metodevurderingene er ferdigstilt vil de regionale helseforetakene beslutte om nye metoder, herunder kreftmedisiner, skal innføres i helsetjenesten. Formålet med systemet er å øke kvalitet og sikkerhet i behandlingen ved å bidra til at pasienter får tilgang til nye og virkningsfulle metoder, samt at ineffektive og skadelige metoder ikke tas i bruk.
På alt salg av legemidler, både reseptpliktige og reseptfrie, er det merverdiavgift på 25 pst. i Norge i dag. Fritak for merverdiavgift ved kjøp av legemidler er ved enkelte anledninger pekt på som et tiltak for å gi bedre tilgang til legemidler. Dette har bl.a. blitt pekt på i tilknytning til legemidler som Beslutningsforum har sagt nei til å innføre i spesialisthelsetjenesten, men som enkeltpasienter kan kjøpe selv på private klinikker. Det har blitt argumentert for at legemidlet bør fritas for merverdiavgift når pasientene kjøper dette selv privat.
En slik tilnærming vil etter min mening bryte med prinsippene for prioritering i -og finansiering av helsetjenesten. Stortinget bevilger penger til de regionale helseforetakene og de regionale helseforetakene må innenfor disse rammene beslutte hvilke behandlingsmetoder som skal tas i bruk. Dersom myndighetene ønsker å utvide de økonomiske rammene til sykehusene bør dette skje direkte gjennom en økning av rammene til helsetjenesten, og ikke indirekte gjennom avgiftslettelser ved privat kjøp av legemidler. Dersom enkelte legemidler fritas for merverdiavgift underlegges disse i realiteten andre krav til prioritering enn øvrige legemidler som det offentlige finansierer. Dette er ikke i tråd med målsettingen om likeverdig tilgang til legemidler på tvers av pasienter og pasientgrupper, og vil kunne redusere det totale antallet gode leveår som ressursene i helsetjenesten kan gi. Stortingsmeldingen om prioritering ligger nå til behandling i Stortinget.