Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:124 (2016-2017)
Innlevert: 25.10.2016
Sendt: 26.10.2016
Besvart: 07.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Kan helse- og omsorgsministeren redegjøre for om kompetansesatsingen mastergrad i klinisk avansert sykepleie er gjort kjent i kommunene og har statsråden noen formening om hvorfor tilbudet ikke utnyttes godt nok?

Begrunnelse

Gjennom primærhelsetjenestemeldingen har regjeringen skissert fremtidens helsetjeneste – pasientens helsetjeneste. Det er i den lagt vekt på viktigheten av å bygge opp et mer helhetlig tjenestetilbud spesielt for å kunne møte befolkningens endrede og utvidete behov som følge av flere, sammensatte og kompliserte sykdommer.
I meldingen påpeker regjeringen at første skritt for en helhetlig tjeneste fordrer en samlokalisering av tjenester og personell og anbefaler opprettelse av primærteam. En slik ny organisering av tjenester vil føre til at personellgrupper får nye oppgaver og roller, og flere vil ha behov for økt klinisk kompetanse hvorav noen på masternivå.
Med dette som utgangspunkt ble mastergrad innen klinisk avansert sykepleie utviklet og opprettet etter en modell av «Nurse practitioners». Denne modellen har fått en utvidet rolle i helsetjenesten i flere land. «En nurse practitioner er definert som en autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskap på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstaking samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon» (Meld.St. 26, s. 60) mastergrad anbefales som minstekrav.
Utdannelsen har i 2015 og 2016 blitt tilbudt sykepleiere i helse- og omsorgstjenestene i form av 2-årig fulltidsstudie eller 4-årig deltidsstudie.
Ved fulltidsstudie kan kommunene søke om lønnstilskudd fra staten på 25 000 kr. såfremt kommunen selv dekker minimum 25 000.
I Norge i 2015 var det i følge SSB nærmere 30 000 sykepleieårsverk i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Sett i forhold til det vi vet om utbredelsen av deltid er det rimelig å anta at antall sykepleiere er en god del høyere. Derfor er det bekymringsfullt at bare 89 personer har søkt og mottatt lønnstilskudd. Derfor er det bekymringsfullt at bare 89 personer har søkt og mottar lønnstilskudd.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Avansert klinisk sykepleie er, som representanten skriver, ett av flere tiltak for å møte bære-kraftutfordringene vi står fremfor. Veksten i behov for tjenester i kommunene gjør det nødvendig å utnytte de samlede ressursene bedre. Flere brukere med større og faglig sett mer komplekse behov har betydning for kompetansebehovet i hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er blant annet behov for personell med breddekompetanse på høyt nivå, og det er her utdanningen i avansert klinisk sykepleie kommer inn. Tiltaket er, som representanten kjenner til, omtalt i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, og inngår i Kompetanseløft 2020. I oppfølgingen av stortingsmeldingen ble det opprettet et lønnstilskudd til avansert klinisk masterutdanning for sykepleiere ansatt i kommunene. Det statlige tilskuddet dekker 25 pst. av brutto årslønn, ikke avgrenset til 25 000 kroner slik representanten skriver. Tilskuddet gis under forutsetning av at kommunen selv dekker minimum 25 pst. av bruttolønnen i permisjonstiden.
En avansert klinisk sykepleier kan få ansvar for nye og andre oppgaver enn hva som tradisjonelt tillegges de kommunalt ansatte sykepleierne. Men dette fordrer at kommunene kjenner til, samt ser nytte og behov for en slik organisering. Vi vet at det kan ta tid før man får utnyttet nye ordninger fullt ut, både fordi kommunene må bli kjent med at ordningen eksisterer, og fordi det krever at kommunene tenker nytt om organiseringen av sitt personell, samt fordeling av oppgaver og ansvar. Signalene vi har fått fra kommunene tyder på at de er lite kjent med hvordan de kan benytte seg av kompetansen til en avansert klinisk sykepleier.
Helsedirektoratet jobber aktivt for å gjøre ordningen kjent. Blant annet ble det invitert til et seminar i februar 2016, der de ansvarlige på de ulike studiestedene, Sykepleierforbundet, KS og flere kommuner deltok. I tillegg til utfordringene med manglende kjennskap til ordningen i kommunene, ble det i seminaret pekt på at det er stor variasjon i utdanningstilbudene som det søkes støtte til. Det er per i dag få studiesteder som tilbyr rendyrkede mastergradsprogrammer i avansert klinisk sykepleie. Det er en utfordring at tilbudene i for liten grad tar utgangspunkt i de behov helsetjenesten har. Det er derfor behov for en gjennomgang av hvilke tilbud som finnes, og hva som bør være innholdet i en slik klinisk master. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomgå eksisterende videreutdanningstilbud og vurdere behovet for å etablere avansert klinisk videreutdanning på masternivå rettet mot den kommunale helse- og omsorgs-tjenestens behov.
Det har, som representanten skriver, vært færre søkere til ordningen i 2015 og 2016, enn ønsket. Samlet for 2015 og 2016 har 67 sykepleiere fått støtte fra ordningen. Samtidig er det en nær dobling av antall søknader i 2016 sammenlignet med 2015. Dette er svært positivt og signaliserer at vi er på rett vei.