Skriftlig spørsmål fra Marie Ljones Brekke (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:192 (2016-2017)
Innlevert: 07.11.2016
Sendt: 07.11.2016
Besvart: 14.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Marie Ljones Brekke (KrF)

Spørsmål

Marie Ljones Brekke (KrF): Åpner det norske regelverket for at syriske flyktninger som kom til Norge via Russland i 2015, får avslag på sin asylsøknad og henvises til å returnere til Russland selv om de ikke har noe lovlig oppholdsgrunnlag i Russland?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Justis- og beredskapsdepartementet har gitt flere instrukser om håndteringen av Storskogsakene. Regjeringens vurdering er at Russland er et trygt land for de fleste tredjelandsborgere. Instruksene som ble gitt høsten 2015 innebærer derfor at tredjelandsborgere som har hatt lovlig opphold i Russland som utgangspunkt ikke skal få sine asylsøknader realitetsbehandlet i Norge. Dette gjelder også søkere fra Syria. Unntak er gjort for saker der utlendingsmyndighetene mener at det foreligger konkrete holdepunkter for at den enkelte søker risikerer behandling i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3 ved retur til Russland.
Departementet ga i april i år en ny instruks som åpner for at asylsøkere som kun har hatt enkeltvisum i Russland likevel kan få sine søknader realitetsbehandlet i Norge. Bakgrunnen for instruksen var at det i disse sakene ikke har vært mulig å få aksept for tilbaketakelse fra russiske myndigheter.
Søkere som har, eller har hatt, oppholdstillatelse eller multivisum i Russland behandles i dag i tråd med instruksene som ble gitt i fjor høst. Dette gjelder også søkere fra Syria. UDI har nylig foreslått en praksisendring for søkere med utløpte multivisum/oppholds-tillatelser i Russland. UDI anbefaler at man i større grad enn i dag åpner for å realitetsbehandle deres søknader i Norge. Praksisforeleggelsen er for tiden til vurdering i departementet.