Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:193 (2016-2017)
Innlevert: 07.11.2016
Sendt: 07.11.2016
Besvart: 15.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Er samferdselsministeren fornøyd med løsningen for avisenes lørdagsomdeling når det kan være så mange som 45 000 abonnenter som ikke får avisen på lørdag?

Begrunnelse

Da stortinget vedtok omlegging av postlevering fra 6 til 5 dager, var det en klar forutsetning at abonnentene skulle sikres lørdagsomdeling av aviser. Etter at det ble kjent hvilket dekningsområde og distribusjonskanaler selskapet som har fått anbudet har i forhold til det som kreves for å kunne gi full dekning, er det skapt en situasjon der det er usikkerhet om hvorvidt forutsetningen for Stortingets vedtak om omlegging av posten er innfridd. Et likeverdig posttilbud uavhengig av hvor man bor i landet er et viktig prinsipp.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Den nye postloven trådte i kraft fra 1. januar 2016. Den tar hensyn til utviklingen i det norske postmarkedet, hvor brevvolumet de siste ti-femten årene er kraftig redusert i konkurranse med elektronisk kommunikasjon. Mengden post på lørdager var etter hvert så lite at det ble besluttet å avslutte lørdagsomdeling av post.
Da Stortinget vedtok postloven ble det lagt til grunn at departementet skulle legge til rette for fortsatt distribusjon av aviser på lørdager. Over en million abonnementsaviser deles ut på lørdager i Norge. Avisenes egne avisbudnett har sørget for at mesteparten av dette har kommet frem til abonnentene. I enkelte områder har Posten vært eneste distributør. Og enkelte steder har lørdagsavisen kommet først på mandagen.
For å sikre fortsatt lørdagsdistribusjon i de områdene der det ikke eksisterte noe alternativt avisdistribusjonsnett, la Regjeringen og Stortinget opp til at distribusjon skal bekostes over statsbudsjettet. Det var samtidig et premiss at avisene skal bekoste og organisere fortransporten selv, altså transport fra trykkeriet til distribusjonssted for avisbudene.
I tråd med oppdraget fra Stortinget om å sørge for avisdistribusjon på steder der det på tidspunktet for Stortingets vedtak ikke var avisbudnett, har departementet avholdt en anbudskonkurranse. Omfanget av anbudet ble definert av de behovene som avisene/mediehusene rapporterte inn til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Anbudskonkurransen ble vunnet av selskapet Kvikkas AS. Kontrakten mellom Samferdselsdepartementet og Kvikkas omfatter utdeling av rundt åtte prosent av lørdagsaviseksemplarene i abonnement, dvs. rundt 80 000 eksemplarer. Det er viktig å minne om at kontrakten ville hatt samme omfang uansett hvilket selskap som hadde vunnet anbudskonkurransen.
Erfaringene så langt viser at innfasing av nytt system ikke har vært problemfritt. Det har vært oppstartsproblemer, men foreløpig informasjon jeg har mottatt som er basert på manuelle gjennomganger, tyder på at det har skjedd betydelige forbedringer fra lørdag 5. november til lørdag 12. november. De foreløpige tallene viser en forbedring på om lag seks prosentpoeng i leveringskvaliteten sammenlignet med lørdag 5. november. Det er flere grunner til oppstartsproblemene, og jeg vil søke å belyse dette i det følgende.
I tråd med oppdraget fra Stortinget skal anbudet dekke distribusjon av aviser i de områder uten geografisk dekning fra avisenes egne avisbudnett på det tidspunktet Stortinget fattet sitt vedtak. Det betyr at en del steder er det ikke Kvikkas, men avisene selv som har overtatt distribusjonen av lørdagsaviser fra Posten. For å sikre en god avgrensing av ansvaret fikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet høsten 2015 i oppdrag å kartlegge det geografiske dekningsområdet. Forutsetningene i anbudet og rammene i kontrakten bygger på opplysninger som ble gitt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fra avisenes distribusjonsselskap Helthjem om hvilke områder de hadde lørdagsdistribusjon av aviser. Helthjem oppga høsten 2015 sitt dekningsområde for lørdagsomdeling av aviser til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Dette ble lagt til grunn for utarbeidelsen av anbudsgrunnlaget.
I løpet av høsten 2016 har det kommet frem at Helthjem oppga et dekningsområde i 2015 for egne bud som var større enn det som nå viser seg å være reelt. Som et eksempel viste det seg at Helthjem manglet avisbuddekning blant annet i Finnmark, og det var informasjon som via omveier ble kommunisert til departementet først 26. oktober, altså bare 10 dager før Kvikkas skulle starte sin omdeling. Departementet inngikk derfor en tilleggskontrakt med Kvikkas om blant annet dekning av resten av Finnmark, og andre adresser som det var blitt kjent at avisenes bud likevel ikke dekket.
Departementet har, sammen med avisene og Kvikkas, fortløpende jobbet aktivt for å fylle slike hull og øke antall eksemplarer som når frem til abonnentene. Dekningsområdet til Kvikkas er justert, innleveringstider er endret og noen nye innleveringspunkter er opprettet. Til sammen har dette, etter det jeg har fått opplyst, ført til at mer enn 90 prosent av lørdagsavisene til abonnenter i Kvikkas' dekningsområde nå kan komme frem fra trykkeri til abonnent. Det vil fremover bli jobbet aktivt for ytterligere å øke andelen aviser som kommer frem i Kvikkas` område.
Datafeil er en annen utfordring som har blitt avdekket og som aktørene nå arbeider for å rette opp i. Dette er viktig for at Kvikkas skal ha mest mulig riktige lister for hvem de skal levere aviser til. Jeg har fått opplyst at datakvaliteten på abonnentlistene (dvs. prosentvis andel av innmeldte abonnenter med tilstrekkelig adresseinformasjon) som Kvikkas mottok fra avisene, økte fra 34 pst til 42 pst fra lørdag 5. november til lørdag 12. november. Som et annet eksempel på datafeil, har jeg fått opplyst at feil fra avisenes IT-leverandør i enkelte områder førte til dobbelføring av abonnenter lørdag 5. november, slik at Kvikkas ikke hadde tilstrekkelig antall aviser å dele ut. Feilen fordelte seg hovedsakelig langs postnumre i Møre og Romsdal, samt områdene ved Namsen i Nord-Trøndelag. Antallet som ble rammet av denne IT-feilen er etter det jeg har blitt gjort kjent med redusert fra første til andre lørdag med distribusjon.
Andre typer feil kan oppstå slik det også tidligere har vært i denne sammensatte og dynamiske sektoren. Eksempler på feil som skjedde den første lørdagen var forsinket levering fra et trykkeri og i et annet tilfelle et forsinket fly til Mo i Rana. Den andre lørdagen var leveringen fra samme trykkeri også for sen. Videre har jeg fått opplyst at en god del riksdekkende aviser som for eksempel Klassekampen og Nationen ikke kom frem til innlevering hos Kvikkas i Troms og Nordland. Jeg vil likevel understreke at leveringssikkerheten totalt sett ser ut til å ha vært høyere i Nord-Norge enn i Sør-Norge de to første lørdagene i november. Når det gjelder avisene som nådde frem til Kvikkas og i riktig antall, har departementet fått opplyst at de langt fleste av Kvikkas` bud gjør en god jobb med å fordele avisene. Kvikkas arbeider med å forbedre dette ytterligere, og har tatt tak i de områdene der budene ikke fungerer.
Anslaget på 45 000 abonnenter er hentet fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Departementet er kjent med dette tallet. Dette anslaget gir imidlertid ikke et fullgodt bilde av hvilke abonnement som er dekket av kontrakten med Kvikkas:

- Ca. 17 500 eksemplarer hører til i avisenes eget distribusjonsnettverk Helthjem, og er følgelig ikke en del av kontrakten med Kvikkas.

- Ca. 6 000 eksemplarer er omfattet av kontrakten med Kvikkas som Samferdselsdepartementet har inngått vedrørende kjøp av distribusjon i områder hvor det ikke er avisbuddekning, og der eksemplarene ikke har rukket frem til innlevering. Departementet har sammen med Kvikkas og avisbransjen justert dekningsområdet, endret innleveringstider, samt opprettet noen nye lokale innleveringspunkter. Dette har bidratt til å redusere dette tallet vesentlig.

- Nær 14 000 eksemplarer skal utdeles i postboksanlegg, herunder Post i butikk (3800 eksemplarer), både i områder der Kvikkas har ansvaret og i områder med avisbuddekning. Jeg har fått opplyst at det nå ser ut til at det er funnet en løsning på problemet med postboksleveringene og at distribusjonen til postbokser og Post i butikk kan starte opp i løpet av november. Flere postbokser er plassert i bedriftssentre som ikke har åpent om lørdagene.

- 6 - 7 000 eksemplarer skal leveres i områder der det er uklart om det er avisbuddekning. Jeg er informert om at det er en løpende dialog mellom partene for å avklare hvilke områder det faktisk finnes avisbuddekning, og hvor det ev. er manglende leveranser fra Kvikkas.

Som nevnt ovenfor har Kvikkas ikke ansvar for alle områder hvor Posten har delt ut lørdagsaviser. En del områder er også dekket av avisenes egne bud. Problemene i disse områdene ligger derfor utenfor oppdraget og de kostnadsrammene Stortinget har forutsatt.
Departementet jobber tett med MBL for å se om vi kan finne gode løsninger sammen også her. Jeg har hatt møter med både MBL og Helthjem, og er glad for at avisene for kort tid siden opprettet et eget prosjekt ("Prosjekt Lørdag") som nå jobber på vegne av avisene og har tett dialog med både Kvikkas og Posten for å forsøke å løse de oppstartsproblemene som har oppstått. Jeg opplever at det er god dialog mellom departementet, MBL, Helthjem, Kvikkas og Posten. Alle parter jobber for at flest mulig skal få lørdagsavisen sin og at oppstartsproblemene skal løses raskest mulig. Jeg mottar ukentlige oppdateringer fra Kvikkas i denne oppstartsperioden og vil følge utviklingen nøye.