Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:219 (2016-2017)
Innlevert: 11.11.2016
Sendt: 11.11.2016
Besvart: 18.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvordan har statsråden fulgt opp Stortingets vedtak om krav til null- og lavutslippsteknologi på alle statlige fergesamband?

Begrunnelse

Stortinget har satt krav om null- eller lavutslippsteknologi ved alle statlige fergeanbud. Ved utlysning av anbudet på fergestrekningen Helhjem – Sandvikvåg ble pris vektlagt 80 prosent, og miljø/klima 20 prosent. Statens vegvesen har nå tildelt Torghatten Nord kontrakten med vanlige gassferger som skal gå på fossil gass, supplert med en batteripakke for hybrid-drift. Selskapet har hverken sagt noe om batteripakkens størrelse eller om det blir lading ved kai.
LNG er ikke definert som lavutslippsteknologi, selv om CO2-utslipp er 20-30 prosent lavere enn med dieselmotorer og NOx er redusert med cirka 85 prosent og svovel- og partikkelutslipp er null.
Det er derfor vanskelig å se at anbudsvinnerens båter faller innenfor Stortingets vedtak.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I henhold til Stortingets anmodningsvedtak skal alle framtidige riksferjeanbud ha krav til null- og lavutslippsteknologi når teknologien tilsier det.
Samtlige riksvegferjeanbud som er lyst ut i etterkant av Stortingets anmodningsvedtak, med unntak av én kortsiktig kontrakt, er lyst ut med krav til null- og lavutslippsteknologi. I tillegg benyttes miljø som tildelingskriterium for å sikre kostnadseffektive tiltak for utslippsreduksjon.
Statens vegvesen er ansvarlig for utlysning av riksvegferjeanbud. I forkant av utlysningen av et samband gjøres det grundige analyser av sambandets egnethet for null- eller lavutslippsteknologi før det stilles konkrete krav i utlysningen. Det gjøres vurderinger av energibehov, ladetid, kostnader for oppgradering av strømnettet og beredskapsmessige forhold. Statens vegvesen mener at en stor andel av energien til norsk ferjedrift vil kunne komme fra elektrisitet fra strømnettet. Det stilles krav til nullutslippsdrift der teknologien tilsier det.
På noen ferjesamband vil det imidlertid være for utfordrende med nullutslippsdrift; enten fordi driften av ferjene blir svært energikrevende, det er nødvendig med krevende utbygging av strømnettet, eller det er operasjonelle forhold som gjør at dette ikke er mulig. For disse sambandene vil delvis elektrisk drift, LNG, biodrivstoff og på sikt hydrogen kunne være relevante null- og lavutslippsalternativer. Riksvegferjesambandet E39 Halhjem – Sandvikvåg er et slikt samband.
I forkant av utlysningen av sambandet E39 Halhjem – Sandvik ble det gjort vurderinger av handlingsrommet knyttet til krav til null- og lavutslippsteknologi. Sambandet er svært energikrevende, og på tidspunktet for utlysning ble det vurdert som mulig med kun en ubetydelig andel elektrifisering av sambandet. I utlysningen ble det derfor stilt krav til lavutslippsteknologi, med krav til drift basert på LNG eller ikke-fossile energibærere (biodiesel, biogass, elektrisitet, eventuelt i kombinasjon). I tillegg ble miljø benyttet som tildelingskriterium med en vekting på 20 prosent.
Det skjer en rivende utvikling innenfor batteriteknologi og ladesystemer mv. Grensene for hva som er teknisk mulig og kostnadseffektivt, antas å utvikle seg i positiv retning framover. Statens vegvesen følger denne utviklingen nøye, og kravene ved utlysning av nye anbud vil skjerpes etter hvert som den teknologiske utviklingen tillater dette.
Som det framgår av Prop. 1 S (2016-2017), foreslås det at Statens vegvesen setter i gang et nytt utviklingsprosjekt for en hydrogen- og elektrisitets-dreven ferje for å utvikle et fullverdig nullutslippsalternativ til dagens fossilbaserte energisystemer i ferjer. På sikt kan hydrogen utgjøre et reelt nullutslippsalternativ på energikrevende samband.