Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:231 (2016-2017)
Innlevert: 14.11.2016
Sendt: 15.11.2016
Besvart: 24.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): På hvilken måte har statsråden forsikret seg om at selskapet Nye veier AS har tilstrekkelige rutiner for å sikre seg mot økonomisk kriminalitet og ivareta god forretningsetikk, mener statsråden han har gjort nok for å forsikre seg om dette og hvordan vil statsråden eventuelt ytterligere forsikre seg om at det ikke er grunnlag for å hevde at det ikke er kritikkverdige forhold rundt dette i selskapet?

Begrunnelse

14. november d.å. skriver Aftenposten om det spanske selskapet Acciona Infraestructuras som er under etterforskning for korrupsjon. Selskapet konkurrer nå om store byggekontrakter på E18. Aftenposten skriver også at selskapet Nye veier AS har endret på kravene til forretningsetikk til entreprenørene.
I et oppslag fra 13. juli d.å. skriver Dagens Næringsliv om det tyske selskapet Hocthief som var under etterforskning for korrupsjon. Statsråden uttaler til avisen at «Vi forventer at statlige selskaper forholder seg til lover og regler, og gjør sitt ytterste for å sikre seg mot korrupsjon».

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er opptatt av at arbeidet mot korrupsjon står sentralt i Nye Veiers virksomhet, herunder forventer jeg at selskapet gjennomfører aktsomme og grundige vurderinger når det gjelder problemstillinger knyttet til korrupsjon. I Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (eierskapsmeldingen), fremgår regjeringens forventninger til selskapene på samfunnsansvarsområdet. Regjeringen har både generelle og mer spesifikke forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar. På generelt nivå forventer regjeringen blant annet at selskapene er med på å utvikle god forretningsskikk på de områder som er relevante for virksomheten, at selskapene har etiske retningslinjer, at arbeidet med samfunnsansvar er forankret i selskapenes styrer og at styrene rapporterer på vesentlige områder i sin årlige beretning. Antikorrupsjon er ett av fire kjerneområder hvor regjeringen stiller mer konkrete forventninger til selskapene, herunder forventes det at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å hindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd eller tvilstilfeller som måtte avdekkes på dette feltet.
Det er styret som har ansvaret for selskapenes drift, også når det gjelder samfunnsansvar, og for at virksomheten følger relevant lov- og regelverk. Dette innebærer at det er styret som har ansvaret for å vurdere hvordan statens forventninger på samfunnsansvarsområdet best kan følges opp, og at disse operasjonaliseres på en best mulig måte. Som eier benytter Samferdselsdepartementet eierdialogen til å følge opp statens forventninger til selskapene. Selskapenes tilpasning til og etterlevelse av statens forventninger er også en del av grunnlaget for evalueringen av styrets arbeid og forberedelser av styrevalg.
Nye Veier AS ble stiftet 4. mai 2015 og styret gjennomførte i fjor de nødvendige forberedelser for at selskapet kunne være i ordinær drift fra 1. januar 2016. For Nye Veier skapes høy samfunnsnytte gjennom en mer helhetlig og kostnadseffektiv utbygging av trafikksikre riksveier. I eierdialogen har selskapet lagt vekt på betydningen av å være en samfunnsansvarlig byggherre. Selskapet har i denne sammenheng etablert retningslinjer for etikk og samfunnsansvar både internt og overfor selskapets underleverandører. Selskapet har som ambisjon å bidra til å heve seriøsiteten i bransjen gjennom å stille tydelige krav til samfunnsansvar i anbudene. Denne uttalte ambisjonen er i tråd med regjeringens forventning om at selskapene skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar på sine områder.
Når det gjelder forhold av kontraktsrettslig karakter, er det viktig for meg at disse håndteres innenfor rolledelingen som følger av selskapslovgivningen og statens prinsipper for god eierstyring. Departementet som eier skal ikke gå inn på styrets myndighetsområde. Samtidig legger jeg vekt på at departementet som eier fortsetter å oppfordre styret og selskapet til å vise mest mulig åpenhet og gjennomføre grundige vurderinger når det gjelder problemstillinger knyttet til arbeidet mot korrupsjon, slik at etterlevelsen av statens forventninger på dette området er klart synlig for både staten som eier og offentligheten.