Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:235 (2016-2017)
Innlevert: 15.11.2016
Sendt: 15.11.2016
Besvart: 22.11.2016 av finansminister Siv Jensen

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Viser til vedtak nr. 634 (2015–2016) fra 26. april 2016 om profitt i velferden.
Hvilket arbeid er igangsatt, hvilke departement er involvert og hva slags type sak er det tenkt at skal legges frem for Stortinget?

Begrunnelse

Vedtak nr. 634 (2015–2016):

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge fram en sak for Stortinget hvor det foreslås endringer og presiseringer i gjeldende regelverk som sikrer at offentlige midler som går til å kjøpe tjenester fra private eller ideelle virksomheter, går til kostnadseffektiv tjenesteproduksjon av høy kvalitet, samt forslag til hvordan man kan hindre uønsket skattetilpasning i selskap som i all hovedsak er finansiert av offentlige midler.»

Finansdepartementet skriver følgende i sin budsjettproposisjon:

«Vedtaket vart gjort 26. april 2016 ved behandlinga av Dok. 8:128 S (2014–2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Snorre Serigstad Valen om profitt i offentlig finansierte velferdstjenester og tilhøyrande Innst. 232 S (2015–2016).
Vedtaket krev oppfølging frå fleire departement. Regjeringa tek sikte på å følgje opp vedtaket i samband med statsbudsjettet for 2018.»

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Finansdepartementet har det overordnede koordinerende ansvaret for oppfølgingen av anmodningsvedtaket. Departementet følger selv opp delen av vedtaket som omhandler uønsket skattetilpasning. For å besvare den delen av anmodningsvedtaket som omhandler offentlige midler til kjøp av velferdstjenester, innhenter departementet faglige vurderinger fra de departementer som er særlig berørt. De berørte departementene er:

Kunnskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet

Jeg vil vurdere nærmere i hvilken form det vil være mest hensiktsmessig å presentere saken. Regjeringen tar sikte på å følge opp vedtaket i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.