Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:240 (2016-2017)
Innlevert: 15.11.2016
Sendt: 16.11.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 22.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Flere land, blant annet Norge, tvangsreturnerer nå flyktninger til internflukt i Afghanistan og Somalia. Norge har definert landene som trygge og har bestemt å starte tilbakekall av oppholdstillatelser, for å kunne returnere til disse landene.
Har utenriksministeren avklart med myndighetene i Somalia og Afghanistan at økt tvangsretur ikke vanskeliggjør sikkerhetssituasjonen ytterligere, og mener disse myndighetene at økt tvangsretur bidrar til økt stabilitet i landene?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Etter avtale med utenriksministeren, og på bakgrunn av at tvangsreturer ligger under mitt ansvarsområde, er representantens spørsmål oversendt til meg for besvarelse.
Jeg vil innledningsvis vise til mine svar til representanten av 17. juni, 15. september og 21. november d.å., som omhandler behandlingen av asylsøknader og returer for personer fra Afghanistan og Somalia. Jeg ønsker å påpeke at asylsøkere fra disse landene, i likhet med alle andre, behandles på individuelt grunnlag med hensyn til beskyttelsesbehov og sikkerhet ved retur til hjemlandet i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Utlendinger med beskyttelsesbehov får opphold i Norge, mens de som ikke har beskyttelsesbehov normalt får avslag. De som får avslag og skal returnere er ikke flyktninger i flyktningkonvensjonens forstand. Norge returnerer således ikke flyktninger med beskyttelsesbehov til noe land, heller ikke til Afghanistan eller Somalia.
Norge returnerer utlendinger som ikke oppfyller vilkårene etter Flyktning-konvensjonen eller utlendingsloven til over 100 land, herunder til Afghanistan og Somalia. Det er løpende dialog mellom norske og hhv. afghanske og somaliske myndigheter om retur. Alle returer varsles aktuelle myndigheter i de to landene, og aksept gis i forkant eller ved ankomst til hjemlandet. Norske myndigheter foretar ingen vurdering av hvorvidt retur av landets egne borgere påvirker sikkerhetssituasjonen i landet generelt, da dette må anses som opprinnelseslandets eget ansvar. Utenriksdepartementet har imidlertid opplyst at det ikke har indikasjoner på at norsk praksis for tvangsreturer påvirker sikkerhetssituasjonen i de to landene.