Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:242 (2016-2017)
Innlevert: 16.11.2016
Sendt: 16.11.2016
Besvart: 22.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at faste forsvarere ved tingrettene ikke overlater tildelte forsvareroppdrag til andre, og vil statsråden ta et initiativ for å fastsette nasjonale regler for denne typen virksomhet?

Begrunnelse

Ifølge NRK bryter Advokater som er plukket ut av myndighetene til å ta statlige forsvareroppdrag i Oslo reglene ved å gi klientene videre til andre. Oppdragene er populære, og tingretten gjør derfor en grundig vurdering av hvilke advokater som skal få innpass i ordningen. Rettsikkerheten til tiltalte skal sikres gjennom god og kvalifisert advokathjelp, og her er den faste forsvarerordningen et viktig verktøy for mange. Likevel viser tingrettens egne stikkprøver fra 2012- 2014, ifølge NRK, at flere av forsvarerne ikke møter selv på tildelingssakene de får. I 2013 viste det seg at av 169 tildelingssaker endte 87 hos en annen på kontoret som ikke er en del av ordningen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I dag er oppnevnelsen av faste forsvarere og bistandsadvokater er lagt til Domstoladministrasjonen, se straffeprosessloven § 101. Det tillegger derfor Domstoladministrasjonen å vurdere hvordan de vil behandle denne problemstillingen ut fra nåværende regelverk. Domstoladministrasjonen kan ikke instrueres av Justis- og beredskapsdepartementet.
Straffeprosessutvalget har i sin utredning vurdert hvorvidt ordningen om faste forsvarere skal videreføres, og i hvilken utstrekning, se NOU 2016:24 punkt 9.4.3.8. I utredningen er det vist til praksisen om at faste forsvarere tildeler forsvareroppdrag til andre. Departementet har nettopp mottatt utredningen fra utvalget, og vi vil se på denne problemstillingen i vårt arbeid med utarbeidelsen av ny straffeprosesslov.