Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:251 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 17.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hvilke avtaler og hvilken enighet med russiske myndigheter er det Statssekretær Brein-Karlsen viser til, og på hvilken måte vil denne omtalte enigheten føre til at de som nå venter på å få avklart sin asylsøknad faktisk får en slik avklaring?

Begrunnelse

På nettsidene til NRK Finnmark leser vi at det nå er 850 asylsøkere som kom inn til Norge over Storskog og som ikke får realitetsbehandlet sin søknad om asyl i Norge fordi regjeringen mener de skal returneres til Russland. Statssekretær Brein-Karlsen opplyser til NRK Finnmark at det er kontakt med russiske myndigheter om dette og viser videre til at man nå jobber med å få til det man er enig med russiske myndigheter om i denne saken.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar til representanten av 26. oktober d.å.
Her redegjorde jeg for gjeldende retningslinjer for håndteringen av Storskogsakene. Blant annet viste jeg til at departementet i vår åpnet for at personer som kun har hatt enkeltvisum i Russland kan få sine asylsøknader realitetsbehandlet i Norge. En relativt stor andel av søkerne som kom over Storskog er i denne kategorien.
Som jeg også nevnte i mitt forrige svar, har Norge en tilbaketakelsesavtale med Russland som regulerer landenes plikt til å ta tilbake egne borgere og tredjelandsborgere. Det har i tidligere møter med russiske myndigheter vært enighet om at
tredjelandsborgere som har gyldig oppholdstillatelse eller multivisum til Russland kan returnere til Russland i henhold til tilbaketakelsesavtalen. Det er denne avtalen og enigheten statssekretær Brein-Karlsen har vist til.
I praksis har det imidlertid vært utfordringer knyttet til returer også innenfor denne gruppen, noe vi har tatt opp både muntlig og skriftlig med russiske myndigheter og bedt om en avklaring på. Russiske myndigheter har varslet at de vil komme tilbake til dette, noe vi avventer. Som understreket i tidligere svar, vil det først når dialogen med Russland kan sies å være avsluttet, være mulig å si noe sikkert om hvem som faktisk kan returnere til Russland og hvilken behandling søkere som ev. ikke kan returnere skal få.
Når det gjelder Storskogsaker der søkerne har oppholdstillatelse eller multivisum til Russland som er utløpt i tid, har Utlendingsdirektoratet foreslått en praksisendring som innebærer at man i større grad åpner for at disse kan realitetsbehandles i Norge. Denne praksisforeleggelsen er for tiden til vurdering i departementet, og jeg kan ikke her forskuttere hva utfallet av våre vurderinger vil bli.