Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:253 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Besvart: 28.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hva gjør statsråden for å sørge for en avklaring rundt NSB AS sine pensjonsforpliktelser, når kan det forventes en avklaring og mener samferdselsministeren at en slik avklaring vil være viktig for NSBs muligheter til å delta på likeverdige vilkår i den kommende anbudskonkurransen eller ikke?

Begrunnelse

LO Stat og Spekter ble i slutten av august i år enige om å videreføre den nåværende pensjonsordningen i NSB. Under forhandlingene sendte Spekter (som representerer NSB) og LO Stat brev til samferdselsministeren hvor de skrev at:

«pensjonsspørsmålet må løses for at NSB skal ha rammebetingelser som sikrer at selskapet kan delta i konkurransen på lik linje med nye private aktører».

NSB-konsernet med datterselskaper har inntil 4 milliarder i pensjonsforpliktelser, og det stilles fra ulike hold spørsmål ved om selskapet vil greie å konkurrere med private selskaper som har langt billigere pensjonsordninger.
I samferdselsministerens svarbrev går det fram at departementet søker å avklare med ESA hva som er lovlig statsstøtte. En slik avklaring fra ESA skal være nødvendig før staten som eier kan ta stilling til selskapets finansielle rammebetingelser. I brevet går det fram at det forventes at det kan ta flere måneder å avklare dette.
I et intervju med Fri Fagbevegelse 6. september uttaler imidlertid statssekretær Tom-Christer Nilsen at «Vår vurdering er at det nok er NSBs betingelser som vil sette standarden også i et konkurranseutsatt system. Hovedgevinsten i konkurranse er tilbud til kundene, god service og god organisering, ikke pensjonsbetingelser, poengterer statssekretæren.»
Slik jeg oppfatter det er det nå, i midten av november 2016 - drøye to måneder før anbudskonkurransen settes i gang - ennå ikke kommet noen avklaring rundt NSBs pensjonsforpliktelser. Jeg finner derfor grunn til å stille spørsmål om samferdselsministeren har en realistisk tidsplan for å avklare NSBs pensjonsforpliktelser før konkurransen starter. Det ville også være av interesse å få klarhet i om samferdselsministeren, i likhet med sin statssekretær, mener at selskapets pensjonsforpliktelser er irrelevant i den kommende konkurransen, og i så fall hvordan dette begrunnes.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som eier vil staten etterleve sine prinsipper for utøvelse av godt eierskap, herunder å sikre at NSB har en hensiktsmessig kapitalisering ift den situasjonen konsernet står overfor. For å unngå at eventuelle tiltak fra staten som eier skaper juridiske utfordringer (eller i verste fall vanskeliggjør NSB sin deltakelse i konkurransene) er det satt i gang en prosess mot ESA for å avklare det juridiske handlingsrommet før det tas beslutninger om dette. Det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta å sluttføre denne prosessen.
Jeg har full forståelse for at konsernet trenger rimelig forutsigbarhet for sine langsiktige finansielle rammebetingelser. Jeg vil legge til rette for at NSB kan delta i konkurransene på likeverdige vilkår i den kommende konkurransen.