Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:254 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Besvart: 25.11.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Når har regjeringen tenkt å sikre menn selvstendig opptjeningsrett til fødselspenger?

Begrunnelse

I dag er regelverket rundt foreldrepermisjon sånn at du som far har rett til foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før foreldrepengeperioden starter, men du har ikke rett til fedrekvote med mindre mor har opparbeidet seg rettigheter til foreldrepenger og benytter seg av denne retten. Fedrekvote gis altså kun til far hvis begge foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger. Det stilles også krav til mors aktivitet hvis far benytter seg av fellesperioden. ESA mener regelverket strider med EØS-direktiver om likestilling og foreldrepermisjon, fordi det ikke er noen tilsvarende kobling mellom fars jobbstatus og hva mor kan ta ut av permisjon. Det kan sees på som diskriminerende at far ikke skal få være hjemme med barnet på selvstendig grunnlag, men er avhengig av mors situasjon. I tillegg strider det mot ideen om at foreldre skal bli mer likestilt i foreldrerollen.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Fedre har i dag selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. Fedres rett til uttak av foreldrepenger er imidlertid avhengig av hva mor gjør før og etter fødsel. Hvis begge foreldre har opptjent rett til foreldrepenger, kan far ta ut fedrekvoten (ti uker). Det er ikke aktivitetskrav under fedrekvoten. Hvis far skal ta ut mer enn fedrekvoten, må mor ut i aktivitet (arbeid, studier mv.). Hvis bare far har opptjent rett til foreldrepenger, er det ingen fedrekvote. Far kan likevel ta ut foreldrepenger, forutsatt at mor går ut i aktivitet. Far kan i slike tilfeller ta ut inntil 40/50 uker (avhengig av valgt dekningsgrad).
Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til om den vil foreslå endringer i bestemmelsene om fedres rett til uttak av foreldrepenger. Regjeringen har nedsatt et utvalg som ser på alle overføringsordningene til barnefamiliene, herunder bestemmelsene om foreldrepenger. Utvalget leverer sin rapport i mars 2017. Vi vil deretter vurdere utvalgets anbefalinger.
Stortingsrepresentanten viser til at ESA for tiden vurderer om den norske foreldrepengeordningen er i samsvar med EØS-avtalen. Det er viktig å understreke at ESA ikke endelig har konkludert i denne saken, men kun gitt sin foreløpige vurdering. Vi mener den norske foreldrepermisjonsordningen oppfyller alle kravene som følger av EØS-avtalen. Norske myndigheter sendte et svar til ESA 10. oktober 2016, der vi redegjør for hvorfor vi mener det norske regelverket ikke er i strid med EØS-avtalen. Saken er nå til vurdering i ESA.
Vi har for øvrig bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å vurdere kostnadene ved å gi fedre rett til å ta ut fedrekvoten uavhengig av mors opptjening og aktivitet. Direktoratet anslår at dette på sikt vil innebære ekstrakostnader på rundt 500 mill. kroner hvert år. Dette må imidlertid utredes nærmere.