Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:270 (2016-2017)
Innlevert: 21.11.2016
Sendt: 21.11.2016
Besvart: 28.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hva er status for arbeidet med den juridiske utredningen av handlingsrommet for å skjerme ideelle virksomheter i anbudssystemet, hvem skal forta vurderingen, hvilket mandat har de fått og når skal vurderingen være ferdigstilt og fremlegges Stortinget?

Begrunnelse

I forbindelse med Stortingets behandling av anskaffelsesloven, Innst. 358 L – 2015–2016, ba Stortinget regjeringen innhente en ekstern juridisk vurdering:

"Komiteen ber regjeringen så raskt som mulig, parallelt med og i etterkant av forskriftsutforming og implementering av det nye regelverket, innhente en ekstern juridisk vurdering av handlingsrommet for å ivareta ideelle aktører innenfor helse- og sosialområdet, herunder utrede ulike former for samarbeidsmodeller."

Ï pressemelding 18.08.2016 om den nye anskaffelsesforskriften oppga statsråden:

"Departementet er i tillegg i gang med å innhente en juridisk utredning som skal vurdere om dette handlingsrommet er større enn hittil antatt. Dette kan på sikt føre til nye regelendringer."

Spørsmålsstilleren etterlyser regjeringens oppfølging av Stortingets innstilling og ber statsråden redegjøre for status for dette arbeidet slik det fremgår av spørsmålet.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Nærings- og fiskeridepartementet har blitt noe forsinket med innhentingen av den eksterne juridiske utredningen av handlingsrommet for å ivareta ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. Dette skyldes at vi har gjennomført to konkurranser om oppdraget uten å motta noen tilbud. På bakgrunn av dette valgte departementet å henvende seg direkte til en meget kvalifisert kandidat. Vi har nå tildelt oppdraget til advokat Karin Fløistad. Fløistad har særlig kompetanse innen generell EU/EØS-rett og offentlige anskaffelser og har nylig fullført en doktorgrad i EU-rett ved European University Institute i Firenze. Hun underviser i EØS-rett ved UiO og har siden sommeren 2015 vært medlem i Klagenemda for offentlige anskaffelser.
Departementet har vært opptatt av å finne en person som kan gi utredningen faglig tyngde og legitimitet. Departementet mener at det er et helt sentral poeng at oppdraget tildeles noen som ikke har tatt stilling til de aktuelle problemstillingene tidligere slik at det ikke kan settes spørsmålstegn ved utrederens upartiskhet. Fløistad har bekreftet at hun ikke har tatt stilling til de aktuelle problemstillingene tidligere.
Regjeringen har stilt krav om at utredningen skal inneholde en vurdering av om det er rettslig adgang til å begrense konkurransen til bare ideelle leverandører eller tildele kontrakter direkte til ideelle leverandører. Utredningen skal videre inneholde en vurdering av om det er rom for å videreføre et generelt unntak, et unntak for særskilte kontrakter, eller om det kan gis unntak i enkelttilfeller etter en konkret helhetsvurdering. Dersom det konkluderes med at det finnes en unntaksmulighet, skal utredningen inneholde en vurdering av i hvilke tilfeller en slik unntaksadgang vil komme til anvendelse.
Det er videre stilt krav om en redegjørelse for ulike former for samarbeid mellom det offentlige og ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester som ikke faller inn under nytt anskaffelsesregelverk, herunder om unntaket for utvidet egenregi kan komme til anvendelse og muligheten for bruk av tilskudd til helse- og sosialtjenester fremfor anskaffelser av slike tjenester.
Utredningen skal også omtale hvordan tilsvarende spørsmål er løst i Sverige og Danmark, og eventuelt i andre relevante EØS-land. Det skal særlig ses hen til den svenske Välfärdsutredningen.
Vurderingen skal leveres mandag 6. mars 2017. Stortinget vil bli orientert på egnet måte.